نامگذاری یک میدان به نام فرجالله سلحشور

Shargh - - جامعه -

فارس:

میدانــی در منطقه پنج تهــران به نام فرجالله سلحشــور نامگذاری شد. در جلسه علنی روز سهشنبه شورای شهر تهران، نامگذاری میدانی فاقــد نام در منطقه پنج به نام فرجالله سلحشــور در دســتور کار قرار گرفت. مجتبی شاکری، رئیس کمیســیون نامگــذاری، دراینباره گفــت: فرجالله سلحشور کارگردان بیرقیبی بود که قابل مقایسه با هیچکس نیست. وی ادامه داد: مقام معظم رهبری تنها در مورد شهادت آوینی پیام تسلیتی داده بودند و بعد از آن برای فوت سلحشــور پیام دادند که این مسئله بینظیر است. محمدمهدی تندگویان، عضو دیگر شورای شــهر، گفت: کارگردانهای ارزشمند دیگری نیز همچون کیارســتمی داشتهایم که لازم است در صورت نامگذاری میدانی به نام سلحشور، نام کارگردانان دیگر نیز بر خیابانهای شهر گذاشته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.