کاهش زمان و محدوده طرح زوج و فرد در ماه رمضان

Shargh - - جامعه -

مهر:

رئیس پلیــس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از کاهش زمان تردد در محدوده زوج و فرد از ســاعت ۱۹ به ۱7 در ایام مــاه رمضان خبر داد. ســردار محمدرضا مهماندار با تبریک فرارســیدن ماه مبارک رمضــان از تمهیدات ویژه پلیس راهور بــرای روزهداران خبــر داد و گفت: ســاعت تردد در محدوده زوج و فرد از ســاعت ۱۹ به ســاعت ۱7 تقلیل یافته اســت. رئیــس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ افزود: به منظور تســهیل در تردد شــهروندان در ماه مبــارک رمضان این طرح انجام شــده و ســاعت تردد در محــدوده زوج و فرد از ۱۹ به ۱7 کاهش مییابد. ســردار مهماندار درخصــوص کاهــش ســاعت محدودیت طرح ترافیک اصلی نیز گفت: ســاعت تردد در محدوده طــرح ترافیک اصلی مثل روزهای دیگر اســت و فقط ســاعت تردد در محدوده زوج و فرد کاهش یافته.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.