7 میلیون کودک و نوجوان روزانه تا ۸ ساعت در فضای مجازی هستند

Shargh - - جامعه -

مهر:

نماینــده وزیر آموزشوپرورش در ســتاد اجرائی شاهد و ایثارگران گفت: بیش از ۱۸میلیون کودک و نوجوان داریم کــه 40 درصد آنها روزانه حدود هفت تا هشــت ســاعت در فضای مجازی فعالیــت میکننــد. محمدحســین کفراشــی در گردهمایی رؤســای ادارات امور شاهد و ایثارگران آموزشوپرورشهای سراسر کشور که در اردوگاه شــهید باهنر تهران برگزار شــد، اظهــار کرد: اگر تمهیــدات لازم درخصــوص اســتفاده صحیح از فضــای مجازی صورت نگیرد، این فضا آســیبزا خواهــد بــود. وی از اجرای طرح کــوا )کودک و اینترنت( در مدارس با همکاری پلیس فتا خبر داد و افزود: طرح کوا، آموزشهای لازم را درخصوص اســتفاده از فضای مجازی به معلمان و کودکان ارائه میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.