کردستان و کرمانشاه بیشترین آمار مبتلایان به سنگ کلیه را دارند

Shargh - - جامعه -

ایلنــا:

رئیــس بیســتمین کنگــره اورولــوژی ایران گفت: اســتانهای کردســتان و کرمانشــاه بیشــترین آمار مبتلایان به ســنگ کلیــه را دارند. سیدامیرمحســن ضیایی گفت: کمتر از دو تا ســه هزار نفــر در ایران مبتلا به ســنگ کلیه هســتند که این آمار در مقایســه با جمعیت زیاد نیســت. یکســوم از این جمعیت مبتلا به ســنگ مجاری ادراری هســتند. رئیس کنگره بیســتمین انجمن اورولوژی گفت: اســتانهای کردستان و کرمانشاه بیشترین آمار مبتلایان به سنگ کلیه را دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.