توقف پنا دلتریبادآ ر باد ب سوردکهواتردآزادی

Shargh - - ورزش -

پرســپولیس فرصــت یک بــرد ارزشــمند در لیگ قهرمانان آســیا را از دســت داد. تســاوی صفر- صفر پرســپولیس مقابــل لخویا باعث شــد این تیــم برای صعود چشــم به بازی برگشت داشــته باشد. در ادامه دیدارهای مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، پرسپولیس دیشب در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی میزبان لخویای قطر بود.

بیانضباطیهای برخی تماشــاگران پرسپولیس در بازیهای قبلی این تیم در آسیا باعث شد کنفدراسیون فوتبال آسیا پرسپولیس را از داشتن هوادارانش محروم کند. به هــر ترتیب قهرمانــان ایران و قطــر در مقابل ســکوهای خالــی آزادی به مصاف هــم رفتند. برانکو ایوانکوویــچ که در این بازی هافبک دفاعی اصلی خود کمــال کامیابینیــا را بهدلیل آســیبدیدگی در اختیار نداشــت، از محســن ربیعخواه بهجای او استفاده کرد. در آنســوی میدان جمــال بلماضی، ســرمربی لخویا هم یوســف العربی، بهترین گلــزن تیمش و لیگ قطر را مصــدوم میدید. این بــازی با قضــاوت داور ازبک آغاز شــد، پرســپولیس کمی بازی را بهتر شروع کرد و میتوانســت در همان اوایل بازی توسط مهدی طارمی به گل برســد. در ادامه یک بار شــوت بازیکن لخویا به تیر دروازه پرســپولیس برخورد کرد. نیمه اول این بازی بدون گل به پایان رســید. در نیمه دوم در همان دقیقه 48 محسن مســلمان یک موقعیت مطلوب را از دست داد. مهدی طارمی هم ثانیههای بعد قدر فرصت عالی را ندانســت.بازی بهصورت متعادل پیگیری میشد که در دقیقه 80 بازی مهــدی طارمی با زیرکی یک پنالتی از حریــف گرفت. مهدی طارمی بهترین گلزن این فصل لیــگ قهرمانان آســیا که تا قبل از این بازی شــش گل زده بود، پنالتی را گل نکــرد. این برای دومینبار در این فصل لیگ قهرمانان اســت که طارمی پنالتیاش را گل نمیکند؛ او در بازی با الریان قطر هم پنالتی خراب کرده بود. به نظر میرسد طارمی مقابل قطریها پنالتی نزند بهتر است.پرســپولیس در ادامه چند موقعیت مناسب دیگــر را هم از دســت داد تا قرمزهــا در روز بیدقتی مهاجمانشــان برابر لخویا صفر- صفر متوقف شوند و سرنوست به بازی برگشت کشــیده شود.این دو تیم در این فصل قهرمان لیگهای کشورشــان شــدند و دارای بهتریــن خطوط حمله لیگهای کشورشــان هســتند؛ اما در تقابل با هم نتوانســتند گل بزنند. دو ســال پیش هم پرســپولیس و لخویا در یک گروه قرار داشــتند که پرســپولیس در تهران ســه- صفر برنده شد و در بازی برگشت ســه- صفر باخت.لخویا پیش از این هشت بار با تیمهــای ایرانی بازی کرده و در این هشــت مصاف که با پرســپولیس، ســپاهان، تراکتورســازی و استقلال خوزستان بود صاحب چهار برد، دو تساوی و دو باخت شده است.بازی روز گذشته نهمین تقابل پرسپولیس با تیمهای قطری در لیگ قهرمانان آسیا بود، پرسپولیس در این 9 بازی ســه پیروزی، ســه شکست و سه تساوی به دست آورده است.این سومین حضور پرسپولیس در مرحله یکهشــتم نهایی لیگ قهرمانان آسیاست، این تیم تا به امروز از یکهشــتم نهایی بالاتر نرفته اســت. اســتقلال تهران و اســتقلال خوزســتان، دیگر تیمهای ایرانی حاضــر در مرحله یک هشــتم نهایی هســتند. استقلال دوشنبهشب موفق شد با یک گل العین امارات را شکســت دهد. بازیهای برگشــت این مرحله هفته بعد برگزار میشــود؛ دوشــنبه هفته بعد اســتقلال در خانه العین به میدان میرود. سهشنبه هم پرسپولیس و اســتقلال خوزستان با لخویای قطر و الهلال عربستان بازی میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.