ایران-زامبیا؛ جام جهانی جوانان نورافکن: میخواهیم امروز صعود کنیم

Shargh - - ورزش -

تیــم جوانــان ایران با بــرد مقابل کاســتاریکا موفق شــد پس از 40 ســال مزه پیروزی در جام جهانی جوانــان را بچشــد. بردی کــه میتواند زمینهساز صعود ایران به مرحله دوم جام جهانی کرهجنوبی باشد. ایران امروز در دومین دیدار خود در جــام جهانی بــه مصاف تیــم آفریقایی زامبیا میرود. رقیب آفریقایی ایران در بازی اول شگفتی آفرید و توانست پرتغال را 2 بر یک شکست دهد. ســاعاتی پس از این برد خیرهکننــده ایران هم در نخستین بازی خود یکشــنبه موفق شد با یک گل کاستاریکا نماینده آمریکای مرکزی را مغلوب کند. در بازی با کاســتاریکا، محمدمهدی مهدیخانی در نیمــه دوم تک گل ایران را به ثمر رســاند. در گروه C هر دو تیم ایران و زامبیا ســه امتیازیاند، اما زامبیا بهدلیل گل زده بیشتر در صدر قرار دارد.

با توجه به صعود دو تیم از هر گروه به صورت مســتقیم و صعود چهار تیم برتر سوم گروههای شــشگانه، شاگردان امیرحسین پیروانی اگر امروز زامبیا را ببرند از صعودشــان مطمئن میشــوند. تســاوی هم شــانس صعود ایران را بســیار زیاد میکند.

یکی از ســتارگان تیم امید ایران امید نورافکن کاپیتان این تیم است. نورافکن در دو سال اخیر در لیگ برتر برای استقلال به میدان رفته است. او در نیمفصل دوم یکی از بازیکنان ثابت اســتقلال در لیگ برتر و لیگقهرمانان آسیا بود.

نورافکــن در گفتوگویــی با «شــرق» درباره بازی امــروز مقابل زامبیا گفــت: «زامبیا تیم اول آفریقاســت. بازی با این تیم اصلا راحت نیســت، اما بازیکنان همدل هســتند با تلاش و کوشــش زامبیــا را ببرند و صعودشــان را همیــن امروز با ششامتیازیشــدن قطعــی کنند، امــا فراموش نکنیــم که زامبیا در بازی اول پرتغال را شکســت داده و اصلا بازی راحتی نداریم. دو تیمی که ما با آنها بازی داریم، پرتغال و زامبیا دو تیم قدرتمندند و ما دو بازی ســخت پیــش رو داریم. در کل باید بگویم کل تیمهایی که در جام هســتند، تیمهای خوبیاند. کسی فکر نمیکرد ویتنام چنین نمایشی در مقابل نیوزیلند داشته باشد». نورافکن در بازی اول مقابل کاستاریکا بد کار نکرد، اما نتوانست آن هافبکی که همه انتظار داشــتند باشــد. او درباره نمایــش خــود در بــازی اول توضیــح داد: «این بــازی اولم در جام جهانی بــود. من هم مدتی با تیم نبــودم و طبیعتا هنوز بهطــور صددرصد جا نیفتــادهام. آقــای پیروانی لطف کردنــد و من را دوباره بهعنوان کاپیتان تیم معرفی کردند، هرچند مــن قبلا هم کاپیتان تیم بودم، اما بعد از این چند اردو، دوباره به تیم برگشــتم. در بازی با کاستاریکا من ســعی کردم وظایفی را که به من محول شده بود را به خوبی انجــام دهم؛ اما بازی اول در هر تورنمنتی کمی سخت است».

نورافکن در شــرایطی بهعنــوان کاپیتان ایران در کرهجنوبی حاضر اســت که تــا چند روز پیش از شروع جام حضور او در این مسابقات مشخص نبود. همزمانی بازیهای جام جهانی با دو دیدار مهم استقلال در لیگقهرمانان آسیا مقابل العین باعث شــد تا رفتن او به کرهجنوبی بــا ابهاماتی همراه شــود. این بازیکن جــوان دراینباره گفت: «جا دارد من برد اســتقلال مقابل العین را تبریک بگویم. خیلی خوشــحالم که اســتقلال توانست در بازی رفت العین را شکســت دهــد. امیدوارم تیــم بتواند در غیــاب من به مرحلــه یکچهارم نهایی صعــود کند. در ضمن از آقــای پیروانی و همتیمیهایم در تیم امید هم تشــکر میکنم که همه بعــد از بازی برد اســتقلال را به من تبریک گفتند. همزمانی بازیهای استقلال در آسیا و جام جهانی کرهجنوبی شرایط ســختی را ایجاد کرده بود. همه نگــران بودند که هیچکــدام از دو تیم ضرر نکنند. خدا را شــکر که این اتفاق هم نیفتاد. تیم جوانان در بازی اول پیروز شــد اســتقلال هم بازی رفت را برد». نورافکن از میزبانی کرهجنوبی هم راضــی اســت. «میزبانــی کرهجنوبی خیلی خوب بــوده و آنها در فوتبال پایه ســرمایهگذاری خیلی خوبی داشتند».

بازی امروز ایران و زامبیا ساعت 12:30 به وقت تهران در شهر «ججو» کرهجنوبی برگزار میشود. در دیگر بــازی این گروه، پرتغال و کاســتاریکا دو تیم شکســتخورده روز اول، از ساعت 15:30 به مصاف هم میروند. ایران در آخرین بازی مرحله گروهی هم شــش خــرداد مقابل پرتغــال قرار میگیرد.

این دوره ســومین دوره حضور ایــران در جام جهانی جوانان اســت. ایران در سال 2001 با سه باخــت به کار خود پایان داد و گلی هم نزد. ایران در سال 1977 در اولین حضورش صاحب یک برد و تساوی و در گروه خود پس از برزیل در رده دوم قرار گرفــت، اما در آن زمان فقط یــک تیم از هر گروه صعود میکرد و ایران موفق به صعود نشد. ایران امروز میتواند بــرای اولینبار طعم صعود را بچشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.