اولویتهای ورزشی رئیسجمهور روحانی در دولت دوازدهم

Shargh - - ورزش - عبدالرضا نباتچیان کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

درحالیکه جامعه با فضای انتخاباتی پرشور و در برخی مــوارد غبارآلود مواجه بود، ملت فهیم و هوشــمند ایران با تأیید عملکــرد دولت تدبیر و امید، نشان دادند پشتیبان نظام اسلامی و قدردان مدیران منتخب خود هســتند. در این بین، جامعه بزرگ ورزش کشــور بــا تأیید برنامههــای دولت یازدهــم در کنار مــردم ایران حضــور پررنگی در عرصه انتخابات داشتند.

ورزش بهعنوان یکی از مقولههای چندوجهی فرهنگــی و اجتماعــی، از اهمیــت فراوانی برای دولتها برخوردار اســت و این سؤال برای دولت دوازدهم نیز متصور اســت که چه برنامههایی را باید در حــوزه ورزش جزء اولویتهای کاری خود قرار دهد؟

بالطبع زنــان و مردان ورزشــی دولت تدبیر و امیــد، برنامههای زیــادی را در حوزه ورزش برای دولت دوازدهم روی کاغذ دارند که برخی از آنان بر دیگری ارجح بوده و ما در این مجال به تعدادی از آنها به اختصار خواهیم پرداخت.

- تعییــن تکلیــف مدیریــت فدراســیونهای ورزشی؛ در اواســط دولت یازدهم مقرر شد برای رفع مشــکلات احتمالی بینالمللی )تذکر کمیته بینالمللی المپیک مبنی بر شــائبه دخالت دولت در امــور مدیریتی فدراســیونهای ورزشــی( در حوزه ورزش، اساســنامه فدراســیونهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران با درنظرگرفتن ملاحظات بینالمللــی، تدویــن و به تصویــب هیئت وزیران برســد که به هر دلیلی، این امر محقق نشد و لازم است دولت دوازدهم یک بار برای همیشه، تکلیف مدیریت فدراســیونهای ورزشی را مشخص کند کــه آیا مدیریت در آنها مســتقیم یا غیرمســتقیم تابع دولت است یا مثل کشورهای پیشرو در حوزه ورزش، بهعنوان یک سازمان مردمنهاد مستقل از نظــر مالی و مدیریتی مورد تأییــد دولت، فعالیت خواهند کرد.

-یکــی از رویدادهای بــزرگ مدیریت ورزش ایــران، انتخابــات کمیته ملی المپیک اســت که در اوایل اســتقرار دولت دوزادهــم )پاییز 1396) برگــزار خواهد شــد. کمیتــه ملــی المپیک هر کشــوری تنها نهاد رســمی ملی شناختهشده در حوزه بینالملل ورزش اســت. متأســفانه تعامل کمیتــه ملــی المپیک بــا ســازمان تربیتبدنی ســابق و وزارت ورزشوجوانان فعلی، تاریخچه آرامــی ندارد. بســیار مهم اســت ایــن کمیته و وزارت ورزشوجوانان همســو با اهــداف عالیه چشــمانداز ورزشــی دولت یاریگر یکدیگر باشند؛ نه اینکه مخالف مســیرهای حرکتی یکدیگر گام بردارند. بنابراین به نظر میرســد باید برنامهریزی لازم، چــه در ســطح جامعــه ورزشــی و چه از ســوی برنامهریزان ورزشی دولت دوازدهم، برای حضــور تیمی کارآمــد، متخصــص و متعهد در این ســازمان مهم ورزشــی انجام شود. از طرفی در تابســتان ســال آینده بازیهای آسیایی 2018 اندونــزی و تمهیدات لازم برای حضوری مؤثر در آن و برنامههای تدارکاتی المپیک 2020، اهمیت برگــزاری بهموقع انتخابــات کمیته ملی المپیک را در زمان مقرر دوچنــدان میکند. این در حالی اســت که در برخی از رشتههای ورزشی، از اواخر ســال میلادی جاری رقابتهای کســب سهمیه المپیک 2020 آغاز میشود.

- لزوم حضور مقتدر ایران اســلامی در عرصه بینالمللی ورزش و دیپلماســی ورزشــی یکی از مهمتریــن ابزارها در دنیای سیاســت و در اختیار سیاستمداران جهان است. با عنایت به توانمندی ارزشــمند تیــم کاری وزارت خارجه کشــورمان و پتانســیل بالای دیپلماســی ورزشــی ایــران، لازم اســت کارگروهی تخصصی از کارشناســان خبره وزارت خارجه، وزارت ورزشوجوانان، کمیته ملی المپیک و فدراســیونهای ورزشی تشکیل شود تا بتوانند در این حوزه، فعالیتهای جدیتری داشته باشــند. رصد انتخابــات فدراســیونهای جهانی، آسیایی، انجمنهای علمی - ورزشی، سازمانهای ورزشی بینالمللی و حمایت کامل مادی و معنوی از ایرانیان حاضــر در نهادهای بینالمللی و کمک به حفظ ســمت و ارتقای جایگاه آنان، از مواردی است که باید در دستور کار این کارگروه باشد.

- حفــظ کرامــت اســلامی و انســانی زنان و دختــران ایرانــی و حضــور آنــان در عرصههای مختلف ورزشــی؛ لازم اســت دولت دوازدهم به ورزش و تحرک بدنی زنان بهعنوان نیمی از افراد تشکیلدهنده جامعه، توجهی جدی داشته باشد؛ چراکه با ورزش بهعنوان یکی از برنامههای اصلی اوقات فراغت، میتوان دختران و مادران ســالم و پرنشاطی را به جامعه تحویل داد که این سلامتی و نشــاط، به صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم، دســتاوردهای خوب اجتماعی و جسمانی زیادی را شــامل آحاد جامعه خواهد کــرد. ضمن اینکه جامعه ورزشی زنان نشــان داده توانایی مدیریت در سطوح بالای مدیریتی وزارت ورزشوجوانان و فدراسیونهای ورزشی را نیز داراست. ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.