عکسهای همسر در فضای مجازی

Shargh - - ورزش -

کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، محسن فروزان را سه ماه از هرگونه فعالیت فوتبالی محروم کرد. به گزارش ایســنا، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در حکمــی عجیب، محســن فــروزان، دروازهبان صبــای قم، را ســه مــاه از فعالیتهای رســمی در حــوزه فوتبــال محروم کرد. یــک هفته به این دروازهبــان مهلــت داده شــده تا اعتــراض خود را به کمیته اســتیناف ارســال کنــد. دلیل عجیب این محرومیت، انعــکاس عکسهایی در فضای مجازی بدون رعایت شــئونات اسلامی و اخلاقی از سوی همســر او بوده اســت. در حکم محسن فروزان آمده است: «به جهت انتساب همسر وی به اهالی فوتبال و شخص مشارالیه و انعکاس آن در فضای مجازی بدون رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی و ســپس در سطح افکار عمومی موجب ورود لطمــه بــه اعتبار فوتبال و حســن شــهرت فدراسیون فوتبال در افکار عمومی گردیده است». این حکــم کمیته اخلاق با واکنش منفی برخی از اهالی فوتبال در فضای مجازی همراه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.