گلمحمدی و نکونام گزینههای نهایی تراکتورسازی

Shargh - - ورزش -

یحیی گلمحمــدی و جواد نکونــام دو گزینه نهایــی تیم تراکتورســازی برای هدایــت این تیم هســتند. به گزارش تســنیم، جلســه هیئتمدیره باشگاه تراکتورسازی برای انتخاب سرمربی جدید تیم فوتبال این باشــگاه روز گذشــته برگزار شــد. تراکتورســازان ســه گزینه خارجی برای نشســتن روی نیمکت این تیم داشــتند، اما به دلیل مصوبه فدراسیون فوتبال مبنی بر منع باشگاههای بدهکار از جذب بازیکنان و مربیان خارجی، آمدن سرمربی خارجی بــه تبریــز منتفــی شــد. درحالحاضر، باشگاه تراکتورســازی تبریز دو گزینه بیشتر ندارد؛ یحیی گلمحمدی و جــواد نکونام درحالحاضر گزینههــای نهایــی سرخپوشــان تبریــزی بــرای جایگزینی امیر قلعهنویی هســتند. عبدالله ویسی نیز دیگر گزینه تراکتورســازی بود که حضور او در این تیم نیز منتفی شــد. در همیــن رابطه، یحیی گلمحمــدی کــه در میانههای فصل گذشــته با قراردادی دوســاله سرمربی اکسین البرز شده بود، روز گذشــته قراردادش را با این تیم فســخ کرد تا مشــکلی برای امضــای قرارداد با تراکتورســازی نداشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.