افزایش ظرفیت سالن 12هزارنفری برای لیگ جهانی والیبال

Shargh - - ورزش -

مصطفی مدبر، مدیرعامل شــرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشــی درباره وضعیت ســالن 12هزارنفری والیبال برای برگزاری مسابقات لیگ جهانی که از نوزدهم خرداد ماه به میزبانی ایران برگزار خواهد شــد، گفت: «با توجه به اینکه یکی از شــرایط فدراســیون جهانی برای میزبانی ایران درخصوص نحــوه صندلیگذاری ســالن بود، ما ســعی کردیم مشــکل ضلع جنوبی داخل زمین را با گذاشــتن صندلیهای پرتابل برطرف کنیم و تا نزدیک خط مســابقه با چیدن صندلی مشکلی برای برگزاری این رقابتها نداشــته باشیم. در این زمینه نیز قراردادی با یکی از شــرکتهای معتبر پیرامون نوع صندلیها و نحوه گذاشتن صندلیها منعقــد کردهایم و این قــول را به ما دادهاند که تا شروع زمان مســابقات صندلیگذاری تا کنار زمین مســابقات صورت بگیرد. البتــه این صندلیها به شکلی اســت که تنها برای برگزاری لیگ جهانی والیبــال گذاشــته خواهــد شــد و بعــد از اتمام مسابقات صندلیها را جمعآوری خواهیم کرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.