دیدار اعضای تیم ملی فوتبال با رئیسجمهور

Shargh - - ورزش -

مسئولان فدراسیون فوتبال و تیم ملی بهزودی با دکتر حســن روحانی دیدار میکنند. به گزارش ایسنا، بعد از انتخاب دکتر حســن روحانــی در دوازدهمین دوره انتخابــات ریاســتجمهوری ، فدراســیون فوتبــال برای دیدار اعضای تیم ملی و فدراســیون با رئیسجمهور برنامهریزی کرده است. همچنین برای حضور دکتر روحانی و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهــور در بازی ایران و ازبکســتان در مرحله انتخابی جام جهانی 2018 روسیه دعوت شده است. فدراســیون فوتبال همچنین در نظر دارد در حاشــیه بازی ایران و ازبکســتان که به احتمال فراوان جشــن صعود بعد از آن برگزار خواهد شد، از پیشکسوتان و رؤسای سابق فدراسیون فوتبال تقدیر کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.