همسر و 2 دختر گواردیولا از مرگ گریختند فینال لیگ اروپا تحتتأثیر انفجار «منچسترآرنا»

Shargh - - ورزش -

یک دقیقه ســکوت در آخرین جلسه تمرینی و بعد پرواز به ســمت استکهلم؛ بازیکنان و اعضای کادرفنی منچستریونایتد هنوز هم در شوک هستند. آنهــا قرار اســت امشــب ســاعت 23:15 دقیقه به وقت تهــران در فینــال لیگ اروپــا به مصاف آژاکــس بروند و بــرای تنها جام نداشتهشــان در ویترین افتخارات باشــگاه، تــلاش کنند. بااینحال حمله تروریستی در «منچســترآرنا» و کشتهشدن دســتکم 22 نفر، حســابی حــال بازیکنــان این باشگاه را گرفته اســت. دلی بلیند، مدافع هلندی منچستریها، میگوید هنوز هم نمیتواند اتفاقی را کــه رخ داده، باور کند. او در توییترش نوشــته: «نمیتوانم اتفاقاتی را که افتاده، باور کنم. با همه خانواده قربانیــان ابراز همــدردی میکنم». قبل از همــه این مــوارد و آن یک دقیقه ســکوت، این باشگاه منچستریونایتد بود که اتفاق تأسفبرانگیز رخداده را تســلیت گفت: «عمیقا به خاطر اتفاق شــوکهکنندهای کــه در منچســتر آرنــا رخ داده، شــوکه هستیم. به یاد قربانیان این حادثه خواهیم ماند». انفجار تروریســتی در جریان کنسرت اریانا گرانــده آمریکایی، قلب تیم رقیــب یونایتد؛ یعنی منچسترســیتی را هم به درد آورده و این باشــگاه هــم در توییتر، پیام تســلیتی به همین مناســبت گذاشــته اســت: «بهشــدت از اتفاقی که در آرنا افتاده، ناراحتیم. قلب ما بــه همراه خانوادههای قربانیان این حادثه خواهد بود.»

کنفرانس خبری لغو شد

باشگاه منچســتریونایتد البته صبح روز گذشته در پیامــی خبــر داد: خبــری از کنفرانــس خبری پیش از بــازی فینال لیگ اروپــا نخواهد بود. آنها بــه خاطر ابراز همدردی با قربانیــان این حادثه و در همکاری با یوفا، کنفرانس خبری شــب گذشته ژوزه مورینیــو و بازیکنان این تیم را هم لغو کردند. بهطور مرســوم پیش از هر مســابقه فوتبال، یک کنفرانس خبری ترتیب داده میشود تا بازیکنان و اعضای کادرفنی تیمهایی که قرار است روبهروی همدیگــر به میــدان بروند، در رســانهها صحبت کنند. ظاهرا باشــگاه یونایتد با بیان اینکه بازیکنان این تیم شــوکه شــدهاند، از یوفا خواسته با چنین درخواستی موافقت کنند تا یونایتدیها در تقابل با خبرنگاران قرار نگیرند. هرچند تا روز گذشته اعلام نشــده بود پیش از بازی امشب یک دقیقه سکوت برگزار میشود یا بازیکنان یونایتد با بازوبند مشکی وارد میدان خواهند شــد؛ ولی به نظر میرســد با رایزنیهای انجامشده، این دو اتفاق امشب عملی شــود تا یاد و خاطره قربانیان ایــن حادثه گرامی داشته شود.

همســر و دختران گواردیــولا جان ســالم به در بردند

نکتــهای که در ایــن میان وجــود دارد، خبری اســت که روز گذشــته «ال موندو دپورتیوو »، یکی از رسانههای کاتالونیایی، منتشر کرد؛ اینکه همسر و دو دختر پپ گواردیولا، ســرمربی منچسترسیتی، هم در «منچســترآرنا» حضور داشتهاند و حسابی از اتفاقات رخداده شــوکه شــدهاند. این رســانه البته نوشته که حال همســر و دو دختر گواردیولا خوب است و فقط از لحاظ روحی شوکه شدهاند. روزنامه مارکا، یکــی از روزنامههای مادریدی، هم چنین خبری را تأیید کرده است و به بازتاب واکنش پپ گواردیولا پرداخته که حســابی از این اتفاقات متأثر شده است.

اولین جام

فــارغ از حمله تروریســتی که شــهر منچســتر و بازیکنــان یونایتــد را تحتتأثیر قــرار داده والبته یوفا با انتشــار بیانیهای به هــواداران اطمینان داده که تدابیــر امنیتی بــرای برگزاری فینــال لیگ اروپا افزایــش خواهــد یافت و از تماشــاگران خواســت بدون تأخیر در ورزشــگاه حاضر شــوند. فینال برای مردم و طرفداران یونایتد کاملا مهم است؛ این برای اولینبار در تاریخ اســت که یونایتــد میتواند فاتح لیگ اروپا شــود چون پیش از آنکه فرگوســن از این تیم برود، «شــیاطین ســرخ» همواره برای فتح لیگ قهرمانان مبارزه میکردنــد؛ ولی حالا باید دلخوش به بردن لیگ درجه دوم اروپا باشند. پیروزی در بازی امشب برابر آژاکس، برای آنها حکم صعود به لیگ قهرمانــان فصل آینده را هم در پی خواهد داشــت. یونایتد که امســال در لیگ برتــر انگلیس به رتبهای بهتر از ششــمی نرســیده، نتوانســته از طریق لیگ، ســهمیه لیگ قهرمانان اروپا را بگیــرد و حالا فقط در صورت قهرمانی در لیگ اروپاســت که میتواند ســهمیه مســتقیم حضور در لیــگ قهرمانان فصل آینــده را بگیرد. علاوه بر این موضــوع، بحث تزریق مالی چشمگیری هم در میان است؛ اگر یونایتد ببازد، چیــزی نزدیک به 26 میلیون یورو ضرر مالی خواهد کرد. این شــرطی بود که کمپانی آدیداس، اسپانســر اصلی یونایتد، پیش از رقابتهای این فصل گذاشته و اگر منچســتریها نتوانند به لیگ قهرمانان ســال آینده برسند، 26 میلیون یورو ضرر خواهند کرد. البته قهرمانی آنها هم پاداش چشمگیری دارد که معادل 44 میلیون یورو به حساب باشگاه پول واریز میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.