لفاظی ترامپ، پاسخ روحانی

Shargh - - دیپلماسی - ترجمه: شهرام زرندار

دونالــد ترامــپ در اوليــن ديــدارش از اســرائيل و کرانهباختری بهعنــوان رئيسجمهوری آمريکا آتش کلماتش را عليه ايران تشــديد کرد و خواست تهران فورا دســت از حمايت مالی و نظامــیاش از }آنچه{ «تروريســتها و شــبهنظاميان » {میناميد{ بردارد. او تکرار کرد کــه نبايد به ايران اجازه داد تا ســلاحهای هستهای بســازد و داشته باشــد. ترامپ روز دوشنبه مکررا به ايران اشاره کرد و سخنرانی خود در عربستان ســعودی را توسعه داد و از ايران بهعنوان «دولتی که جاهطلبی دارد و به طرزی خشن خاورميانه را بیثبات کرده » ياد کرد.

ترامــپ در جلســهای در بيتالمقدس در حضور رووين ريوليــن، رئيسجمهور }رژيم{ اســرائيل گفته: «ايالات متحده و اســرائيل میتوانند با يک صدا اعلام کننــد که ايــران هرگز نبايــد اجازه يابد تا يک ســلاح هستهای داشته باشد- هرگز، هرگز، و بايد تأمين مالی مرگبار و آموزش و تسليح تروريستها و شبهنظاميان را هرچه زودتر متوقــف کند. ترامپ اضافه کرد که او نيز واقعشدن اين امر را که شما در ميان همسايگانتان دارای هــدف و آرمان مشــترکی در مواجهه با تهديد ايــران هســتيد رديابی کرده اســت. دوشنبهشــب او در جلســه کنفرانــس مطبوعاتی مشــترک با حضور بنيامين نتانياهو، نخستوزير اسرائيل ظاهرا به طرزی ناخواســته اين امــر را تأييد کــرد که اســرائيل، منبع اطلاعــات طبقهبندیشــدهای بــوده کــه در اختيــار مقامات روسيه قرار داده است. ترامپ در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با نتانياهو اصرار کرد و بر اين نکته پای فشــرد که او «هرگز اشارهای به نام اســرائيل» در ديدار اخيرش با مقامات روســيه که در آن اطلاعات طبقهبندیشده علنی شده، نکرده است. اطلاعاتی که براساس گزارشها از اسرائيل تأمين شده است. ديدار ترامپ از اســرائيل ابتدا بهعنوان نمادی از تــلاش برای يافتن راهحلی بــرای فرايند رو به افول صلح بين اسرائيل و فلسطين مطرح شده اما هرگونه ابتکار عملی درباره يک توافقنامه صلح به واســطه تمرکــز او بر مســئله ايران ناکام مانده اســت. ترامپ در اظهارنظرش هنگام ورود به اســرائيل گفته اعتقاد دارد که «يک فرصت نــادر برای تأمين امنيت، ثبات و صلح » در فرايند صلح خاورميانه پديد آمده اما به نظر میرســد در طول اين سفر ايران مسئله اصلی نگرانی او را تشــکيل میداده اســت. ترامپ هنگام ورودش به فرودگاه بــن گوريون در تلآويو تحــت آمادهباش امنيتی با هليکوپتــر به بيتالمقدس پرواز کرد، جايی کــه در آن او تبديل به اوليــن رئيسجمهوری آمريکا شــد که از ديوار غربــی، مقدسترين نمــاد يهوديت ديــدار کــرده، ديواری که ســالروز فتح آن بهوســيله چتربازهای اسرائيلی در 5٠ سال پيش در دوران جنگ شــشروزه در اين هفته جشن گرفته میشــود. ترامپ بعد از اين به مســئله ايران بازگشت و در اشــاراتی فیالبداهه به نتانياهــو افزود که به نظر میرسد جمهوری اسلامی به واسطه توافق هستهای تاريخــی با باراک اوباما جســور شــده اســت. تمرکز مکرر ترامپ بر ايران باعث پاســخ حسن روحانی شد. روحانی روز دوشنبه تأکيد کرد که پديدآوردن ثبات در خاورميانه بدون کمک تهران ميســر نيســت. روحانی افزود: «چه کســی میتواند بگويد که ثبات منطقهای بدون ايران ميسر است؟ چه کسی میتواند بگويد اين منطقه بدون ايران ثبات کامل را تجربه خواهد کرد؟» حســن روحانی که در اولين کنفرانس مطبوعاتیاش پــس از پيروزی قاطع در انتخابات رياســتجمهوری جمعه سخن میگفت شــرکت ترامپ در جلسه آخر هفته در عربســتان ســعودی را بهعنوان «يک واقعه تشريفاتی که هيچ ارزش سياسیای ندارد و نتيجهای برای آن متصور نيســت» محکوم کرد. اظهارنظرهای اخير به دنبال اشــارات ترامپ در رياض روز يکشــنبه مطرح شــدهاند. او گفتــه: «از لبنان تا عــراق و يمن، ايران از تروريستها و شــبهنظاميان و ساير گروههای تروريســتی پشــتيبانی مالــی میکند، آنها را مســلح میکنــد و به آنها آموزش میدهــد». هرچند تحليل ترامــپ کــه اساســا متکی اســت بــر ضربالمثلی قديمی که میگويد دشــمنِ دشــمن من دوست من اســت، ضرورتا بهواســطه تاريخ اخير منطقه در برابر مخالفــان از او دفــاع نمیکند. منطقــهای که در آن اســرائيل و اعراب سنی در دشمنیشان با ايران با هم شــريکاند ولی هنوز به يک غايت و آرمان مشــترک در برابر ايران نرســيدهاند. ترامــپ در اولين بخش از ســفرش در عربستان ســعودی به ايران حمله کرد و او را متهــم به «ريختن نفت بر آتش منازعات فرقهای و منطقهای و ترور کــرد و خواهان منزویکردن ايران در سطح بينالمللی شد». روحانی روز دوشنبه گفت: «شــما نمیتوانيد مسئله تروريســم را با دادن پول به ابرقدرتها حل کنيد. فکر نمیکنم مردم آمريکا خونی را که در يازدهم ســپتامبر دادهاند با پولی که از طريق فروش سلاح به دست میآيد، معامله کنند». روحانی همچنيــن بــه دوپهلوبودن اشــارات ترامــپ پس از انتخابــات روز جمعه که موضع ميانهروها را در ايران تقويت کرده، اشاره کرد. او گفت: «آقای ترامپ زمانی به منطقه ما ســفر کرده که ميليونها نفر از مردم ما به سوی صندوقهای رأی رفتهاند. او به کشوری رفته که مردمش حتی صندوق رأی و انتخابات را نديدهاند و اينها هيچ معنايی بــرای آنها ندارد. اميدوارم روزی عربستان سعودی قدرت ملیاش را از طريق انتخابات بهدســت آورد. قدرت نبايد به طرز موروثی دست به دست شود .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.