آمار تفكيكی رأی ايرانيان مقيم خارج از کشور

Shargh - - دیپلماسی -

بهتريــن راه بــرای تحليل نتيجه انتخابات، بررســی آمــار نهايی و تفکيکی آن است؛ البته به شرط آنکه ارائه شده باشد. دوازدهمين دوره از انتخابات رياستجمهوری جمعه گذشته برگزار شد و ايرانيان داخل و خارج از کشــور، همزمان پای صندوقهای رأی رفتند. ظهر شنبه آرا شمرده و نتيجه انتخابات اعلام شده بود.

هر کدام از اســتانداریها نيز به تفکيک نتيجــه انتخابات را اعلام کردند؛ اما هنوز آمار دقيقــی از نتيجه انتخابات در حوزههای خارج از کشور ارائه نشده است. وزارت امور خارجه روز شنبه بخشی از اين آمار را در اختيار رســانهها قرار داد؛ اما چند دقيقه بعد «بهخاطر اشکالات و کاســتیهايی» خواست که منتشر نشــود. اصلیترين کمبود مربوط به حوزههای رأیگيری در اروپا و آمريکاســت. در فهرســت ارائهشده از ســوی وزارت خارجه، هيچ اشــارهای به نتيجه انتخابات در آلمان، اتريش، ايتاليا، اسپانيا، پرتغال، بلژيک، ايرلند، ايسلند، گرجستان و برخی از ديگر کشورها نشده بود.

البته ســفارت کشــورمان در آلمان، نتيجه انتخابات در پنج حوزه برلين، فرانکفــورت، هامبورگ، بن و مونيخ را ارائه کرد که بر اســاس آن، از مجمــوع دوازدههــزارو557 رأی مأخوذه، ١١هــزارو ٩٢6 رأی به روحانی، 574 رأی به رئيســی، ٣٣ رأی به ميرســليم و ٢4 رأی به هاشمیطبا تعلق داشت. آمار مربوط به انتخابات در آمريکای شمالی نيز بالاخره روز گذشــته اعلام شــد. غلامعلی خوشرو، سفير و نماينده دائمی ايران در ســازمان ملل، روز گذشته ضمن تشکر از ايرانيان مقيم آمريکای شــمالی که با حضور در 55 شــعبه اخــذ رأی در انتخابات رياســتجمهوری شــرکت کرده بودند، اعلام کرد: « اين آمار رشــدی تقريبا پنجبرابری نســبت به آمار دور قبل را نشــان میدهد و بالاترين سطح مشــارکت ايرانيان خارج از کشور بوده اســت». آنچه در ادامه میآيد، بر اســاس همان آمار تکميلنشدهای است که وزارت خارجه اعلام کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.