امام )ره( به خرد و فهم مردم باور داشت

Shargh - - دیپلماسی -

ادوادب:ه « تافمسسيــرا اي لنمـفـاراهزرامز م ضنـاـاجان م تاپهردیااخسـتـو تاکداهمبا ه ادامه از صفحه 7 سالگرد امام)ره( همزمان شده و بيش از هر زمان ديگری میتواند ما را با اين معارف آشنا کند. لذا امسال حالات و سياستهای تبليغی در بُعد خودســازی و توجه به نوع نگاه امام)ره( به هســتی، بايد بسيار نزديک شود و در فضای تبليغاتی و بازگوکردن انديشه امام)ره( به حوزه توسل و توکل متوجه شويم».

يادگار امام)ره( خاطرنشــان کرد: «اگر امام)ره( کار بزرگی کرد، فقط به اين خاطر اســت که خود را در مســير کمال انقطاع قــرار داد و اين يکی از بزرگترين ســرمايهها و توصيههای امام راحل برای ماست. لذا اين تقارن مبارک را به عنــوان يکی از مهمترين بحثها در جامعه قرار میدهيم؛ چون بيش از هرکسی به اين صيقلدادن در جان و روح خود نياز داريم».

توليت حرم امام)ره( با تأکيد بر اينکه باور و اتکای امام به مردم بود، افزود: «امام به مردم، خرد و فهم آنها باور داشــتند و ايمان داشتند که اگر شــما خوب باشيد، مردم خوب هستند و در مجموع درست تصميم میگيرنــد و مجموع خــرد آنها تصميمات صحيح اســت. بايد به فهم عمومــی مــردم و توانمندی فکــر و روح آنها اعتماد کنيــم و با همين نيــرو میتوانيم در برابر همه ســختیهای داخلی و خارجی بايســتيم. در منطقه و افق جهانی نيز کمتــر جوامعی اينگونه به عزم عمومی و مردمی اتکا دارند .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.