اولويتهای ورزشی رئيسجمهور روحانی در دولت دوازدهم

Shargh - - دیپلماسی -

- جلوگيری از حضورداشتن مديران غير ورزشی در ســطوح مختلــف مديريت ورزش؛ متأســفانه ورزش يکی از بخشهايی اســت که برای بسياری از مديران، حضور در آن جذابيتهای خاص خود را دارد! با توجه به مديريت سنتی حاکم بر ورزش کشــور، تنها اهالی اين خانه يعنــی باتجربههای ورزش، فارغالتحصيــلان گرايشهــای مختلــف تربيتبدنــی و علــوم ورزشــی فعــال در عرصه مديريت ورزش کشور و به قولی خاکخوردههای ورزشــی کمتــر فرصــت حضــور در بخشهای مديريتی بالادستی و ميانی را پيدا میکنند. بهدليل همين شناخت نادرست مديران از فضای حرفهای ورزش اســت که تاکنون موفق به استفاده از اين صنعت بزرگ نشــدهايم. درصورتیکه در بيشــتر کشــورهای پيشــرفته، ورزش يکی از صنعتهای قدرتمند در عرصه اقتصاد محســوب میشود که پتانسيل اشتغالزايی بالايی را به صورت مستقيم و غيرمستقيم دارد.

در آخر، قصه پرفرازونشــيب خصوصیسازی باشگاههای ورزشی؛ باشگاهداری ورزشی در ايران سابقهای طولانی دارد؛ اما متأسفانه به دليل نگاه غلــط مديريتی به اين باشــگاهها، آنــان به مراکز هزينهکرد دولتی تبديل شدهاند که با کمی افزايش يــا کاهش بودجه و ضعف و قوت مديريت دولتی حاکم بر آن، دچار چالشهايی جدی در ســاختار خود میشــوند. به نظر میرســد تدوين مکانيسم مناســب برای واگــذاری گامبهگام باشــگاههای دولتی به بخش خصوصــی، بهگونهای که منافع اهالی ورزش، هواداران و پيشکسوتان آن باشگاه در آن ديده شــود، میتواند راهحل مناســبی برای اين موضوع باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.