ديدارهاي شمخاني در مسكو

Shargh - - دیپلماسی -

نماينده مقام معظم رهبری و دبير شــورای عالی امنيت ملی پيشازظهر روز گذشــته برای شرکت در هشــتمين اجلاس مقامات عالی امنيتی از پنج قاره جهان، وارد مســکو شد. علی شمخانی در بدو ورود به فرودگاه مســکو در جمع خبرنگاران با اشــاره به اهميت اين اجلاس در بررســی و تبيين ظرفيتهايی کــه میتواند بــرای امنيتســازی بهويــژه موضوع مبارزه با تروريســم، از طريــق گفتوگوهای امنيتی فراهم کند، اظهار کرد: با ابتکار جمهوری اســلامی و فدراســيون روسيه، اولين نشســت دبيران شورای امنيت ملی کشــورهای عضو ائتلاف ضدتروريســم همپيمان سوريه در شهر زاويدو روسيه برگزار خواهد شــد. او افزود: درحالیکه جهان بيــش از هر زمان ديگری نيازمند فاصلهگرفتــن از تفکرات و اقدامات مبتنی بر خشــونت و افراط اســت، برخی کشورهای بدســابقه در حمايت از تروريسم، با اتکا بر دلارهای نفتی، ضمن تبديلکردن منطقه به انبار ســلاحهای غربی، بذر ناامنی و خشــونت میپاشــند. شمخانی افزود: انباشــت ســلاح هيچگاه امنيتآفرين نبوده و عاقبت حکومت صدامحسين در عراق، بهترين نشانه برای اثبات اين ادعاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.