تبريک وزير خارجه استراليا به روحانی

Shargh - - دیپلماسی -

شرق: وزير امور خارجه استراليا در پيامی خطاب به روحانی، انتخاب مجدد او را به عنوان دوازدهمين رئيسجمهــور ايــران تبريک گفــت. در پيام جولی بيشاپ به روحانی، آمده است: استراليا مشتاق ادامه همکاری با دولت شــما در راستای حل چالشهای مشــترک منطقهای و جهانی است. دو کشور سابقه روابط طولانی و مثبتی با يکديگر دارند. ما با يکديگر درباره مســائلی که دغدغه و علايق مشــترک داريم، همکاری میکنيــم؛ ازجمله مبارزه با تروريســم در ســوريه و عراق و مقابله با قاچاق انسان و مهاجرت غيرقانونی. فرصتهای زيادی برای گســترش روابط اقتصادی با يکديگر نيز داريم و اقدامات مثبتی برای تقويــت همکاریهای تجــاری بين دو کشــور آغاز شده است. اســتراليا همچنان از برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( حمايت میکند و ما همه طرفها را تشويق میکنيم به تعهدات خود بر اساس توافق هستهای به طور کامل پايبند باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.