نتيجه گرمگرفتن آمريكا و عربستان از ديد ظريف

Shargh - - دیپلماسی -

محمدجــواد ظريــف، وزيــر امــور خارجــه کشــورمان، روز گذشــته در صفحــه توييتر خود نوشــت: اولين نتيجه گرمگرفتــن رئيسجمهور آمريــکا بــا ديکتاتورها در ريــاض: حمله مرگبار به تظاهرات صلحآميز از ســوی رژيم جریشــده بحرين.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.