گوترش پيروزی روحانی را تبريک گفت

Shargh - - دیپلماسی -

ایســنا: اســتفان دوجاريک، ســخنگوی رسمی دبيرکل سازمان ملل، گفت: آنتونيو گوترش، دبيرکل ســازمان ملــل، انتخاب دوبــاره حســن روحانی به عنوان رئيسجمهوری ايران را تبريک گفت. گوترش خواهان همکاری با حســن روحانی در بســياری از مسائل مربوط به ايران و سازمان ملل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.