آرزوهایي داریم که نميخواهيم به گورببریم

Shargh - - دیپلماسی - کیومرث پوراحمد

اگــر نگاهی بــه کارنامه فعالیتهای رســمی آقای روحانی در ســالهای پس از انقلاب بیندازیم، ایشان را کمتــر در حوزههای فرهنگ و هنر میبینیم و شــاید به همین دلیل باشــد که نتوان از ایشــان چندان توقعی در این حوزه مهم داشــت. بههرحال آقای روحانی حقوق خوانده و در شــورای امنیت ملی فعالیت داشــتهاند و امــروز هم کــه رئیسجمهور هســتند بنابراین بعید به نظر میرسد که ایشــان چندان ذهنشان درگیر با مسائل فرهنگی باشد، اگرچه که ممکن است از کالاهای حوزه فرهنگ مثل موســیقی و کتاب بهره ببرند. بااینهمه از آنجا که قوه مجریه و وزارت ارشاد، تصمیمسازان دولتی حوزه فرهنگ هســتند، بهعنوان یک هنرمند از ایشــان سؤالات و مطالباتی دارم:

در حوزه ســینما کماکان، جذامِ سانســور به همان وضعیت اسفبار سابق وجود دارد و سینماگران را تحت فشار شدید قرار داده است.

کمــاکان پروانه نمایش برای اثری صادر میشــود، ولــی با مخالفت افراد بانفوذ در شــهرها، فیلم از پرده سینما پایین کشیده میشود.

داستان کنسرتهای مشــهد همچنان پابرجاست. گویی در اینجا، فرد دیگری مدیریت میکند.

اهالی موســیقی همچنان خونبهدل هستند. وضع تئاتریهــا از آنها بدتر و ســینماییها بدتر از هر دو. آیا دولت میتواند حامی هنرمندان خود در شــهرها باشد کــه قوانینی غیــر از قوانین جاری کشــور در آنها اجرا میشود؟

اگر هنــر، مخاطب مردمی خود را از دســت بدهد، از بیــن خواهد رفت، اما چطور قرار اســت مردمی که تا مغز اســتخوان گرفتار روزمرگی، گرانی و نان شــب هستند، با خانواده خود راهی سینما، گالری، سالن تئاتر و کنسرت موسیقی شوند؟

نسل من همچنان به حضور گسترده مردم در حوزه فرهنگ امیدوار اســت؛ نســل مــن میخواهد حضور توده مردم را در نمایشــگاههای نقاشی، سالنهای تئاتر و کنســرتها و ســینماها ببیند، اما گویی این هم از آن آرزوهایی است که باید با خود به گور ببریم.

ایــن باندبازیها، این دوســت و دشــمن کردنها در فضــای هنری کشــور کی بــه پایان میرســد؟ از سینماگران مســتقل حمایت نمیشود. من و گروهی از همنســلانم کــه مســتقل بودهایــم و هیچوقــت نخواستهایم در دسته و گروهی قرار بگیریم، با سختی و بدبختی فیلم خود را میسازیم و درعوض، گروهی از ســوی برخی نهادها با بودجههای بسیار بالا مورد حمایت قرار میگیرند.

مسئله تبلیغات فیلمهای سینمایی هم کمافیسابق برقرار است. تبلیغات در شبکههاي ماهوارهاي ممنوع اســت و تلویزیون هم تبلیغ آثار مــا را پخش نمیکند، چراکه صداوسیما هم، قوانین خودش را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.