پدیده «دستمالکاغذی»ها

Shargh - - دیپلماسی -

پوريــا عالمي: روش حمله:

دیروز گفتیم چطور شــد که ما اینطور شدیم. حالا باقیش را گوش کنید.

ما در همان عنفــوان جوانی با ابراهیم گلستان آشــنا شــدیم. منتها چیزی که ما از گلستان دیدیم این بود که میرفت تــو دل این و آن و عملا از روی کار آدمهــا و خود آدمها با بولدوزر رد میشــد. خب این چیزی بود که ما از گلســتان دیدیم و ندیدیم که اینهمه سال کار کرده و خوانده و نوشته. زود هم فهمیدیم که خواندن و کارکردن سخت است، اما کار دیگران را هواکردن آسان. نتیجه چی شد؟ صدتا بدتر از من، بدون ورقزدن دو صفحه کتاب و دقیقشــدن روی موضوعات، چشممان را بستیم و دهانمان را باز کردیم و از روی همه رد شــدیم؛ مثلا یارو پدر خودش را درآورده و یک رمان نوشــته بــود. ما با دیدن طرح جلد کتاب میگفتیم: «مزخرفه.» بعد طرف میپرسید چرا؟ میگفتیم همینی که هست... . باور نمیکنید که این سیســتم جواب داد. من که هیچی، صدتا بهتر از من، الان تخصصشــان این است که از روی دیگران رد بشوند. همه هم میگویند ما اقتدا به گلستان کردیم. وضعیت عجیبی است. درواقع ما پلیتیک زدیم. چون از قضاوت میترسیدیم شروع کردیم به قضاوتکردن. حالا بــروی تهوتوی این منتقدان را دربیاوری میبینی که اصلا چهار خط از گلســتان هم نخواندهاند و عملا جای گلستانیزم، شــیفته ماکیاولی هستند. میگویند بهترین دفاع حمله است، اما نمیدانند خب آدم باید یک چیزی برای دفاع داشته باشد. نهاینکه مدام برود توی دل این و آن و بهشــان حمله کند.چپ و راست هم ندارد. شما بگردید ببینید کیها هیچکاری نکردند و الان هر کسی کار میکند مثل چی از اینها میترسد، اینها همانها هستند. بهشــان چی بگوییم؟ بگوییم دســتمال کاغذی؟ چون اینها دوســت داشتند کتاب «کاغذ»ی بنویســند، اما حال نداشــتند. میخواستند کارشان «مال»ی بشــود، اما جان کارکردن نداشتند یا «مال» این حرفها نبودند. میخواســتند «دست»ی بر آتش داشــته باشــند، اما «دست»شان همیشه در حال «ماله»کشیدن و... است. خب کارنامه کمی هم ندارند. بهشان میگوییم دستمال کاغذی که هم برای جامعه مفید باشند، هم به یک دردی بخورند.

دســتمالکاغذیها در همه مجالس حضور دارند برای همین کمکم احساس میکنند اینها صاحبمجلس هستند. قبلا این اساتید در مطبوعات به ســختی و زحمت بســیار هم که شــده جایی باز میکردند. در قرن حاضر حیات دستمالکاغذیها به اینترنت بسته است؛ یعنی اگر مودم را خاموش کنی، آنها هم خاموش میشوند.

حرف درشــت:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.