فرداگذراني

Shargh - - دیپلماسی -

روز جمعــه، تیم فوتبال هنرمندان کشــور به نفع تعاونیهای ســوزندوزی استان سیستانوبلوچستان، فوتبال بــازی خواهد کرد. تعاونی فرهنگی آموزشــی راه رشــد قصد دارد در راســتای مســئولیت اجتماعی خود مســابقه خیریه فوتبالــی را بیــن جمعــی از هنرمنــدان کشــور و کارمنــدان ایــن تعاونــی به نفع تعاونیهــای زنانــه ســوزندوزی اســتان سیستانوبلوچستان روز جمعه از ساعت 17 در سالن فجر واقع در کوی فجــر برگزار کند. قیمت پایه بلیت برای حضور در این مســابقه 10 هزار تومان اســت و شــرکت برای عموم آزاد اســت. نشانی: انتهای اتوبان غرب به شرق نیایش، کوی فجر، سالن فجر. براي کسب اطلاعات بیشــتر یا خرید و رزرو بلیت با شــمارههای 885780٩1 میتوان تماس گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.