اعترافات جعبه سیاه

Shargh - - سیاست -

اســماعیلی همچنین گفت: «در این پرونده بخشی از دادنامه از ســوی دیوانعالی کشــور نقض شده اســت که به اعتبار ارجاع به شعبه همعرض در شــعبه رسیدگی میشود. این موضوع باعث شــد که فرایند رســیدگی به این پرونــده بعد از ارجاع به شعبه همعرض طولانی شود و مبتنیبر اطلاعات جدید و تحقیقات تکمیلی تصمیم خوبی را اتخاذ خواهیم کرد».

اما «ع.ز» کیست و چقدر در پرونده بابک زنجانی نقش داشته است؟ ۲6 دی ســال گذشــته بود که رئیس پلیس بینالملل ناجا اعلام کرد یکی دیگر از عوامل اصلی این پرونده شناســایی و دستگیر و به مقامات قضائی تحویل داده شده است؛ اتفاقی که باعث شد وکیل بابک زنجانی اعلام کند به دلیل اینکه این فرد در عملیات اجرائی تحویل نفت نقش اساسی و کلیدی داشته، به کشــف حقیقت کمک زیادی میکند. سردار مســعود رضوانی همچنین اعلام کرده بود که ردیابی و استرداد «ع.ز» با درخواست مقامات قضائی در دستور کار پلیس بینالملل قرار گرفته بود.

او جزئیــات دســتگیری را هم اینگونه بیان کرده بــود: «ابتدا این فرد در کشور مالزی در شرق آســیا ردیابی، شناسایی و دستگیر شد، اما متأسفانه با تبانیهای صورتگرفته مجددا متواری شــد که در ادامه فرایند ردیابی، فرد مذکور در یکی از کشــورهای آمریکایمرکزی ردیابی، شناسایی و با همکاری پلیس این کشور دستگیر شد که براساس تعاملات پلیسی توانستیم متهم را به داخل کشور بازگردانیم».

کشــوری که «ع.ز» در آن دســتگیر شــد «دومینیکا» نــام دارد که برای جلب سرمایه برای توســعه اقتصادی کشورش، در مقابل سرمایهگذاری در پروژههای دولتی، تابعیت و حقوق شــهروندی دومینیکا را به ســرمایهگذار اهدا میکند که این متهم در آنجا تشــکیلاتی به نام «تجارتخانه دومینیکای من» داشت.

نقش پررنگ در پرونده

بــه نظــر «ع.ز» همان «علیرضا زیباحالتمنفرد» باشــد کــه در کارها و امورات بابک زنجانی نقش فراوانی داشته است و بارها در دادگاه نام او برده شــده بود. در نوزدهمین جلسه دادگاه، متهم ردیف دوم پرونده نفتی اعلام کرد امــور نفتی بابک زنجانی در اختیار فردی به نام «ع. ز. م» قرار داشــته اســت که همه کارهای نفتــی از جمله محموله، تخلیه کشــتیها و اجاره مخازن نفت را انجام میداده و با توجه به اختیارات وســیع او، کســی حق دخالت نداشــته است. همچنین در بیستمین جلسه دادگاه، قاضی صلواتی از پشــت پرده هزینهکرد 5۰۱ میلیون دلار پول نقد دریافتی از شرکت «فال» ســخن گفت که «ع.ز.م» 5۰ میلیون دلار هزینه انبارداری گرفته اســت. در بیستوچهارمین جلسه دادگاه نیز متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی گفته بود که واســطه خرید بانک fiib در مالزی آقای «م» بوده اســت. همچنین در ســند بانک «ارزش» در تاجیکســتان که متعلق به بابــک زنجانی بوده، از علیرضــا زیباحالتمنفرد بهعنوان صاحبامضــای مجاز در تمام مراحل قانونی و حقوقی به نیابت از بانک نام برده شده است.

۲۸ دیماه نیز دادستان تهران از این متهم بهعنوان «جعبه سیاه» پرونده بابک زنجانی نام برده و گفته بود: «این متهم که در ســال ۱۳۸۹ با زنجانی آشنا شــده، بهلحاظ نفوذی که در کشور مالزی داشــته؛ بهگونهای که مقام مشــورتی داتو را دریافت کرده، موفق میشود مجوز فعالیت بانک اف.آی. آی.بــی ‪First Islamic international bank(‬ ) را بــرای اقدامات مجرمانه زنجانی اخذ کند، اما پس از دستگیری زنجانی، از ورود به کشور امتناع کرد».

جعفریدولتآبادی همچنین گفته بود: «متهم با اســتفاده از ارتباطات خــود و اخذ 5۰۰ میلیون تومان حقالزحمه، بانــک مذکور را به مبلغ چهار میلیــون دلار برای بابک زنجانی خریداری میکنــد. بابک زنجانی همچنین بــا خرید بانک کنت در تاجیکســتان، با توجیه فراهمشــدن زمینه پرداخت دســتمزد پیمانکاران شرکت ملی نفت در خارج از کشور، موفق میشود دو بانک مذکور را به مبلغ ۱6۰ میلیون یورو به بانک ملت واگذار کند».

او در ادامه گفته بود: «تحقیقات نشان میدهد این فرد در خریدوفروش محمولههــای نفتی بابــک زنجانی نقش داشــته و پس از تأســیس بانک اف.آی.آی.بی درواقع پروژه بابک زنجانی تکمیل شــد؛ چراکه این پروژه یک بانک کم داشــت که با کمک «ع.ز.م» خریداری شــد تا در بســتر آن، بابک زنجانــی اقدامات مجرمانــهاش را انجام دهد. او همچنیــن محمولههای نفتی دریافتی از ســوی بابک زنجانی از وزارت نفت را از طریق یک شخص هندیتبار، به شــرکتهایی از جمله العقیلی در امارات میفروخته است». جعفریدولتآبــادی در آن زمان ابراز امیدواری کــرده بود که با تحقیق از این متهم، ســرنخهای لازم برای کشف وجوه حاصل از فروش محمولههای نفتی به بابک زنجانی به دست آید.

گرهگشایی جعبه سیاه

همین صحبتهای دادســتان تهران ســبب شــد تا یــک روز بعد از آن، وکیــل بابک زنجانی که حکم اعدام او را در جیب دارد، «درخواســت اعاده دادرسی» موکلش را به دیوانعالی کشور تقدیم کند.

رســول کوهپایهزاده درهمینباره به ایســنا، گفته بود: «مطابق بند «ج» ماده ٤7٤ قانون آیین دادرسی کیفری، پس از صدور حکم قطعی، اگر واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکومعلیه شــود یا بيتقصیــري او را ثابت کند، اعاده دادرســی پذیرفته میشــود و ما هم در این زمینه اسناد و مدارک و دلایل خود را ارائه دادیم و به طور مشخص به صحبتهای دادســتان تهران که گفته است دستگیری و اســترداد «ع.ز.ح.م» جعبه سیاه پرونده است، اشــاره کردیم. جعبهسیاه یعنی حقایق ناب و تأثیرگذار که تا حالا به آن دسترسی وجود نداشته است؛ بنابراین این را اقتضا میکند که پرونده موکلم درباره اجرای مجازات ســالب حیات تا بررســی دقیق و انجام تحقیقــات کامل و صدور رأی قطعی درباره «ع.ز.ح.م» از دایره اجرا فاصله بگیرد».

به نظر میرســد با اعترافات «جعبهســیاه» پرونده بابــک زنجانی وارد مرحله جدیدی شــود، پروندهای که در چهار ســال دولــت یازدهم یکی از خبرســازترینها بود که حتی در مناظرههــای انتخاباتی هم نامی از آن برده شــد. یکی از نامزدها، ستاد حسن روحانی در ســال ۹۲ را متهم به دریافت پــول از بابک زنجانــی کرد و البته برای ادعای خود نتوانســت مدرکی ارائه دهد. بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی، نیز در یک ســخنرانی انتخاباتی با بیان اینکه «تحریمهــا برای بابک زنجانی نعمت بود، نه مردم» به طعنه گفتــه بود: «از زمان هجرت پیامبر اکرم تا به امروز ۴۴ میلیارد ثانیه گذشــته اســت و بابک زنجانی ۳۰۰ برابر آن پول ملت را خورد. او ساعتی یکمیلیون و ۸۰هــزار تومان پول مملکت را بالا کشــید. الان هم راحت میچرخد و به ریش همه مــا میخندد. هفتهای یکبار هم از ما شــکایت میکند که چرا به من اتهام دزدی زدید». بایــد دید همکاریهای «ع.ز» در نهایت پولهای بهبادرفته را به خزانه بازمیگرداند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.