الو شرق 88640260

Shargh - - سياست - sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

بــرای ترمیم اتاقکی حدود 20 متــر از نوع بافت واقعا فرســوده و قدیمی با ســازهای از خشت و گِل در محدوده اسلامشــهر از تابســتان گذشته اقدام به تهیه مقدمات و ملزومات و تشــکیل پرونده کردهام. امروز که اوایل خرداد است، هنوز اندر خم کاغذبازی و بوروکراسی پیچیده اداری و استعلامات مختلف از جمله ثبت هســتم که ثبت به لحاظ قرارداشتن زیر نظر قوه قضائیه جوابگوی نامه شــهرداری نیست؛ در نتیجــه بایــد نامهنگاری به طریقــی دیگر اعمال شود. در این مدت طولانی هر روزی که این دور باطل را طی میکنم، باید شش اتوبوس سوار و پیاده شوم و دو پــل هوایی را هرکدام با 90 پله بالا و پایین بروم و آخرســر دست از پا درازتر به خانه برگردم. در انتها بــه این نتیجه رســیدهام که اگر روزی در این مســیر دچــار حادثهای شــوم و جان به جانآفرین تســلیم کنم، عواملــی مثل آلودگی هوا و محیط زیســت یا ریزگردها یا سکته قلبی و مغزی یا برخورد با کامیون را باعــث آن ندانید؛ الا سیســتم قرون وســطایی و بهشــدت ناکارآمد اداری کــه بازمانده دوران ماضي اســت و همچنان در همه زاویــای ادارات ما رایج و فعال است.

م.آفرین نان ضخیم گــران: در محله ما واقــع در خیابان پیروزی، خیابان شــکوفه، جنب کوچه رازی، نانوایی سنگکی است که نان مرغوب و باکیفیت به مشتریان میفروشد، اما در کوچه رازی، نانوایی سنگک دیگری اســت که نان بــدون کیفیت و بــا کنارههای ضخیم میپزد و به فروش میرساند که مشتریان کمتری هم نســبت به نانوایی اولی دارد. چرا مسئولان اتحادیه نانوایــان یــا تعزیرات بــه تخلف نانوایان رســیدگی نمیکنند. مردم با گرانشدن قیمت نان انتظار دارند نان باکیفیت تهیه کنند. ملینا ســنگ پای لنگ: ســنگفرش برخی خیابانهای تهران را که باعث مشکلات فراوانی برای مردم شده است، تا کی باید تحمل کرد؟

علی مختاری از تهران نارضایتــی از یک طرح: بســیاری از شــهروندان تهرانی از طرح شــهرداری براي ســنگفرش میدان بهارســتان ناراضیاند و تقاضای آسفالت این محل را دارند. از اعضای شــورای شــهر تقاضا داریم این موضوع را پیگیری کنند. محمد کارگر از تهران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.