روز آرام در بورس

Shargh - - اقتصاد - علی آهو کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردان کاریزما

در معاملات دیروز بورس اوراق بهادار، روند اصلاح قیمتی ادامه داشــت و شاخص نیز در کنار آن بهآرامی حرکت کرد. علاوهبراین در بازار دیروز گروههای کاشی و ســرامیک بههمراه قندوشــکریها از اقبال مطلوبی برخوردار شدند و قیمت اغلب آنها افزایشی بود.

دیروز شاخص کل نیز با افزایش 53.۹۰ واحدی به رقم 8۱ هزار و ۱۲۴.۴ رســید. این رقم با جابهجایی یک میلیارد و ۱78 میلیون ســهم به ارزش سه هزار و ۹۹۴ میلیارد ریال حاصل شــد که در پی آن شاخص قیمت با رشــد ۴۲.۱ واحدی به عدد ۱3هزار و 7۹۲ و شاخص آزاد شناور با رشــد 86.3۴ واحدی به عدد 88 هزار و 7۲8رســیدند. معاملهگران در بــورس تهران بیش از ۹۲۴ میلیون ســهم و حقتقدم به ارزش ســه هزار و ۱8۹ میلیــارد ریال را جابهجا کردند که بیشــترین تأثیر مثبت را روی شــاخص کل با معاملات «حکشــتی» با ۲۴.۰3 واحد و بیشترین تأثیر منفی را روی شاخص کل با معاملات «فارس» با 35.۴3 واحد به ثبت رساندند. پربازدیدترین سهام نیز «شبندر»، «وبملت» و «خودرو» بودنــد. در فرابورس نیز ۲5۴ میلیون ســهم به ارزش 8۰۴ میلیارد ریال دادوستد شد که منجر به افت جزئی شاخص کل معادل ۲.7 واحد شد و شاخص فرابورس در رقم ۹۲5.6 ایســتاد. علاوهبرایــن همچون روزهای گذشــته هفته جــاری نمادهای معاملاتــی «ذوب»، «اپرداز» و « غشــهداب» بهترتیب پربینندهترین ســهام فرابــورس بودند. در بازار فرابورس «شــراز» ۱.3 واحد و «اپرداز» ۰.5 واحد بر شــاخص ایــن بازار تأثیر منفی گذاشتند. با توجه به پایینبودن حجم معاملات دیروز، میتوان گفت بیشترین حجم و ارزش معاملات بورس تهران را نماد معاملاتی «تاپیکو» در بلوک 7۰۰ میلیونی بــه ارزش ۱8۹ میلیاردریالــی رقــم زد. در رتبه بعدی بلوک 53 میلیونی «شــپنا» به ارزش ۱7۰ میلیاردریالی قرار گرفــت. بیشــترین کاهــش قیمــت را بهترتیب نمادهــای «چکاوه»، «لســرما» و «بنیرو» داشــتند که هرکدام بیــش از چهار درصد با کاهش قیمت مواجه شدند. بیشــترین افزایش قیمتی را بهترتیب نمادهای «وتوس»، «ساروم» و «کترام» ثبت کردند. این در حالی اســت که بیشــترین حجم و تعداد معاملات در گروه محصولات شــیمیایی رقم خورد که نیمی از نمادهای این گروه با کاهش قیمت مواجــه بودند. گروه بعدی که بیشــترین معاملات را بعد از شــیمیاییها داشت، گروه سرمایهگذاریهاســت که رونــد قیمتی این گروه افزایشــی بود. از خوشاقبالترین گروههای معاملاتی بورس در معاملات دیروز میتوان بهترتیب به کاشــی و سرامیک، قندوشــکر و زغالسنگ اشاره کرد که روند روبهافزایشی قیمت هر سهم اکثر شرکتهای حاضر در این گروه مورد توجه سرمایهگذاران قرار گرفت. از اخبار حاشیهای و تأثیرگذار بازار میتوان به الزام بانک مرکزی در مورد سازمان تأمین اجتماعی و صندوق فرهنگیان اشــاره کرد. دیروز، رئیس کل بانــک مرکزی اعلام کرد که ایــن دو نهاد دولتی باید ســهام خــود را در بانک رفاه و بانک ســرمایه واگذار کنند و قرار اســت پیگیری و ســختگیریهای جدی در مورد این موضوع اعمال شود. از ســوی دیگر؛ بنابر درخواست سازمان بورس، قیمت تمامشده زمین ســرمایهگذاری سایپا اعلام شد. این شرکت قیمت تمامشده زمین ۹۹ هزار و 7۲5متری واقع در شمال را یکهزار و صد میلیارد ریال اعلام کرد. این زمین در ایزدشــهر )جاده محمودآباد - نور( واقع شــده است. مدیران «وساپا» تا قبل از اعلام این مزایده، برای خرید این دارایی ابراز تمایل نکردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.