آينه

Shargh - - سياست -

۲۰ سالگی دوم خرداد خاتمی و ناطق در کنار هم

محمدعلی ابطحی: دوم خــرداد يک روز ماندگار در تاريخ ايران اســت. اين اتفاق دقيقا 20 سال پيش افتاد. طبعا نســل جوان كشــور فقط اسم معجزهگر روز دوم خرداد را شنيده است، اما حق دارند كه چيز زيادی از آن ندانند... دسترســی به ماهواره ســخت بود و فراگير نشــده بــود. كانالهای خبــری بيرونی نبودند. اما بــا همه اينها نهايتا آقــای خاتمی با 20 ميليــون رأی موفــق به كســب آرای مطلق اكثريت شــد. بههميندليل دوم خرداد تنها مناســبتی شــد كــه در تقويم ذهنی و سياســی جامعــه باقی ماند. اهميت دوم خرداد در شــروع اين محوريت واقعی مردمســالاری بود. 20 ســال از آن تاريخ گذشته و ما دوبــاره انتخاباتی از جنس دوم خرداد برگزار كرديم. بعد از گذشت 20 سال كه دنيا دچار تحولات فراوانی شده اســت، متأسفانه در جبهه اصولگرايان حتی در شــيوه تبليغ هم تغييری ايجاد نشــده است. اينبار هم تنها روشهای 20 ســال پيــش را در حمايت از كانديدای اصولگرايان در پيش گرفتند. اما اصلاحات بارور شد. فشــارهای زيادی را تحمل كرد. مهمترين و زيباتريــن آن همپيمانــی و همفكری ناطقنوری و خاتمی در 20 ســال پس از آن رقابت سنگين است. خاتمی و ناطق هردو اصيل بودند. هويت داشــتند. به همين دليل در بيســتمين سالگرد دوم خرداد كنار يكديگر ايستادهاند.

کدام اکثریت کدام اقلیت؟!

حســین شمســیان: . . .خوب اســت كارشناسان و طراحــان اطــراف رئيسجمهــور محتــرم به جای برخــی كارها- كه نمونههای نازيبايی از آن را در ايام انتخابــات ديديم- به اين مهم بينديشــند كه دولت دوازدهم، در مقام پاســخگويی بــه اكثريت خاموش و مخالــف دولت- جمعيــت حــدود 27 ميليونی رأیدهندگان- چــه برنامهای دارد، در دوره قبل چه كرده كه ايــن حجم عظيم از بیاعتمادی را رقم زده و در دوره آتی چه میخواهد بكند كه سهم اكثريت مخالــف و خاموش را بپردازد. به نظر میرســد اين چالــش، مهمترين و اصلیترين چالشــی اســت كه دولتمردان در سالهای آتی با آن مواجه هستند.

۲۰ سالگی دوم خرداد

داود حشــمتی: . . .دوم خرداد به خاطر ميزان بالای مشــاركت مردم نيز شــهرت دارد. همان چيزی كه باعث شــد از آن با عنوان يک «حماســه» ياد شود. اين ويژگی در انتخابات دوازدهم نيز وجود داشــت. از طــرف ديگر، ايــن اولين مرتبه بعد از گذشــت 19 ســال از انقلاب اســلامی بود كــه هموطنان خارج از ايران احســاس كردند بايد با مــردم داخل در يک همبســتگی و اتحاد به پای صندوق رأی بروند و در تعيين سرنوشت ايران مشــاركت كنند. اين اتفاق در انتخابات اخير نيز ديده شد. سونامی حضور ايرانيان مقيــم خــارج، نهتنها مردم داخل بلكــه دنيا را هم شــگفتزده كرد. هموطنانی كه كيلومترها مسافت را برای رســيدن به كنسولگریها و سفارتخانههای ايران با صرف هزينههای زياد طی كردند و ساعتها در صف ايســتادند تا نشــان دهند، «ايران برای همه ايرانيان» شعاری نيست كه فراموش شود.

پیام بالندگی و پایداری

ســیدباقر پیشــنمازی: . . .نظامهــای مبتنــی بــر ليبرالدموكراســی مانند كمونيزم به تدريج هويت خــود را از دســت میدهند؛ چــون كارآمدی خود را بــرای تحقــق شــعارهايی كه ســالها بر بالای دســت گرفته بودند از دســت دادند. نقاببرداری از چهره واقعی ليبرالدموكراســی غــرب، يكی از موفقيتهای مهم انقلاب اسلامی بود كه توانست پيام اســلام ناب و بهدور از تحريــف را به جهانيان برســاند، همچنان كه حنای كمونيزم را نيز بیرنگ ساخت و ســقوط آن را شتاب بخشــيد. اكنون نيز حضور انبوه مردم پــای صندوقهای رأی انتخابات كه نماد پيوند مســتحكم ملت و حكومت و عمق مردمی نظــام جمهــوری اســلامی و عامل مهم بازدارنده از هرگونه تهديد و موجب تحكيم امنيت ملی كشــور و اهتزاز و درخشــش بيشتر شعارهای انقلاب اسلامی درســطح بينالملل و اقبال بيشتر ملتهــا به اين مولــود مبارک و در نتيجه خشــم بيشتر ابرقدرتهاست.

کادوی ترامپ به روحانی

... رفتــار جديــد دونالــد ترامــپ و قراردادهای هنگفت ســعودیها با او در شــرايطی انجام شــد كه حســن روحانی در ايام تبليغــات انتخاباتی تأكيد ويژهای بــر همان جملــهای كه دونالــد ترامپ در عربســتان از آن اســتفاده كرده اســت، داشت و آن همان «صلح» اســت. برخی كارشناســان میگويند اظهارات ترامپ در عربســتان به دولت روحانی اين بهانــه را میدهد كــه بهرغم شكســت برجام، وارد گفتوگوهای منطقهای با دولت آمريكا شود؛ همان چيزی كــه روحانی در دولت اوبامــا نيز برای انجام آن ابــراز تمايل كرده بود. برخــی ديگر اما میگويند اظهــارات ترامپ نشــان داد او توجهی به وضعيت دولت مســتقر در ايران ندارد و به بهانه ايرانهراسی به دنبال دوشيدن كشورهای منطقه است...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.