مهسا جزيني

Shargh - - سياست -

چه شد كه آمد و چرا كنار رفت؟ قالیباف كه هر چهار سال يك بار منتظر پوشیدن قباي رياستجمهوري بود و در مناظرههاي انتخاباتي هم توفاني حاضر شد، چرا يكباره به نفع ابراهیم رئیسي كنار رفت؟ ميگفتند اقبال به او در نظرســنجيها يكباره كاهش يافت و كنارهگیرياش، روغن ريختهاي بود كه نذر امامزاده شــد؛ اما فرايند اين كنارهگیري چه بود؟ درخواست جمنا بود؟ بین او و رئیسي شیر يا خط انداختند؟ حمیدرضا ترقي روز گذشته گفته بود چون آراي قالیباف ريزش كرد ، «جبهه متحد نیروهاي انقلاب » از او درخواست كرد كنار برود. آيا واقعا اينطور بود؟ حسین قربانزاده، سردبیر همشهري، مشاور قالیباف و دبیركل حزب «پیشرفت و عدالت ايران اسلامي »، درباره پشت پرده اين انصراف با «شرق» گفتوگو كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.