نـکتـه

Shargh - - سياست -

قربانزاده: هیچ روزي نبود كه رئیسي بالاتر از آقای قالیباف باشد. ما نظرسنجي شاهد را هم داشتیم كه همین را تأيید میكرد. البته روند آقای رئیسی به نسبت روز ثبتنام روبهرشد بود از اول. بنابراين اين حرفي كه روغن ريخته نذر امامزاده شده است، صرفا عملیات رواني رقیب بود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.