سالن «منچستر آرنا» بزرگترین سالن سرپوشیده اروپا

Shargh - - جهان -

منچســتر آرنا یک سالن سرپوشــیده در مرکز شهر منچســتر است که در ســال ۱99۵ افتتاح شد و از آن زمان به بعد در زمینه برگزاری کنسرتهای موسیقی و مسابقات ورزشی فعالیت دارد. این سالن که حدود ۲۱ هزار نفر ظرفیت دارد، یکی از پرکارترین سالنها در جهان و به عنوان بزرگترین سالن سرپوشیده در اروپا شناخته میشود و تاکنون چهرههای سرشناسی مانند رولینگ اســتونز، لیدی گاگا، پاواروتــی و مدونا در آن اجرا داشتهاند. در ۲۲سالی که از فعالیت منچسترآرنا میگذرد، در این سالن علاوه بر کنسرتهای موسیقی هم چنین مســابقات ورزشی مهمی از قبیل مسابقات قهرمانی شــنای جهان و بــازی افتتاحیه بســکتبال المپیــک ۲۰۱۲ میان دو تیم ایــالات متحده و بریتانیا نیز برگزار شــده است. از این گذشته، این سالن میزبان مســابقات مشــتزنی چهرههای سرشناســی مانند مایک تایســون نیز بوده که بر اعتبار و شهرت جهانی آن افزوده اســت به طــوری که جایزه معتبر ســالن بینالمللی ســال را نیز برای منچســتر آرنا به ارمغان آورد. برآورد میشــود ســالانه یک میلیون نفر برای شــرکت در برنامههــای مختلف از این ســالن دیدار کنند. منچســتر آرنا هم چنین نقش مهمی در تقویت گروههای موســیقی محلی شهر منچستر داشته و به نوعی ســکوی پرتاب برای این گروههای محلی و نوپا محسوب میشــود. گروههایی مانند «تیک دت»، «نیو اُردر »، «شارلاتانز» و «سیمپل رد » بعد از اجرای برنامه در این سالن، به شهرتی ملی دست یافتند. با این حال، شــهرت این سالن روز دوشــنبه و با وقوع یک انفجار انتحاری در آن صدچندان شــد. در صفحه نخســت وبسایت این ســالن، در پسزمینه مشکی و با فونتی درشت، متنی نوشته شده که وقوع حادثه ناگوار حین خروج جمعیت از این سالن را در شامگاه روز دوشنبه تأیید میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.