هوشنگ گلمكاني

Shargh - - تئا -

در ماههای بهمن، اسفند و فروردین، نمایش «شلتر» که بر صحنه تالار قشــقایی تئاتر شهر آمد یک حادثه در عرصه «تئاتر مستند» بود. برخلاف نمونههای دیگری که در این ســالها با عنوان «تئاتر مســتند» بر صحنه رفته و به تعبیری بیشــتر بازآفرینی نمایش یک واقعه معروف و آشنای اجتماعی بوده، «شلتر» به سوی خلق حسی آشنا از زندگی واقعی عدهای از زنان کارتنخواب رفته است. گرچه در نوشتن متن و اجرایش بر صحنه هم از مواد و مصالح واقعی اســتفاده شــده، اما آنچه نمایش را به یک تجربه حیرتانگیز از جاریبودن واقعیتی مستند از زندگی بر صحنه تبدیل کرده، دوریکردن از کلیشــههای دنیای نمایش و یافتن قالب و استراتژی متفاوتی در اجراست که گاهی امکان تفکیک واقعیت و نمایش را دشوار میکنــد و گویــی این زنان و دختــران را از کف خیابان به تالار قشــقایی آوردهاند و با کار و تمرین زیاد موفق به بازآفرینی گوشههایی از زندگیشان شــدهاند )که البته دو نفر از آنها واقعا هم تجربههای مشابه خودشان را بر صحنه آوردهاند(. نکته مهم دیگر این اســت که نویســنده و کارگردان نمایش اسیر کلیشــههای رایج «تعهد اجتماعی» و مؤلفههای ملودرام که به حد اشــباع در موضوع نمایششــان وجود دارد نشدهاند و ترکیبی تأثیرگــذار و پرحسوحال از «اســتناد» و «فاصلهگذاری» در خلق حس زندگی بر صحنه به وجود آوردهاند. این گفتوگویی اســت با ساناز بیان نویسنده متن، کارگردانش امین میری و دراماتورژ «شلتر» سجاد افشاریان درباره این نمایش دلپذیر و تکاندهنده.

توضيح «شــرق»: «شلتر» اول تا ششــم خرداد در تالار فجر دانشگاه شیراز واقع در میدان ارم شهر شیراز روي صحنه ميرود.

↙ شنيدم نوشتن این نمایشنامه به نویسنده سفارش داده شده. آیا در تئاتر این روال رایجی اســت که موضوعی را یک کارگردان به یک نمایشنامهنویس برای نوشتن سفارش بدهد؟ امين ميری: رایج که نه، ولی در این سالها این اتفاق زیاد افتاده است.

سجاد افشاریان: ماجرا از این قرار است که یک بخشی از کارگردانهای ما بهعنوان تولیدکننده تئاتر، مقداری در انتخاب متنی که میخواهند اجرا کنند سردرگم هســتند و با کمبود متن مواجهند و اساسا به همین علت نمایشهایی چندباره روی صحنه میروند. این وســط کسانی هستند که برایشــان مهم اســت که چه کاری را روی صحنه ببرند به همین خاطر آن چیزی را که دوست دارند به نویسندههای مختلف پیشنهاد میدهند. یادم هست قدیمتر وقتی به آقای چرمشیر میگفتیم متن، ایشان میگفتند کــه این کتاب، این کتــاب و این کتاب را بخوانید. کتابهــا را میدادند و میگفتند شما این چهار تا را بخوانید و ببینید کدام را بیشتر دوست دارید و کتابــی را که دوســت دارید روی صحنه ببرید و ســپس از روی آن اثر، نمایشنامهای تدوین میکردند. این شکل از سفارش متن را اتفاق مثبتی میدانم، چون یک شــکل کمدی هم وجود دارد کــه مثلا زنگ میزنند بــه نمایشنامهنویس و میگویند که آقا یــک متن میخواهیم با چهارتا بازیگر، مثلا یک زن، سه تا مرد؛ یعنی یک جورهایی دکمههایشان را دارند و کتشان را سفارش میدهند و برایشان فرقی نمیکند که متن، چه چیزی باشد.

اگر این روال، الان رایج شــده )چون به نظر نمیرســد قبلا چنين ↙ بوده باشــد( احتمالا دليلش رونق تئاتر در ســه چهار ســال اخير و افزایش ســالنها و تعداد زیاد اجراهاست. الان شبی 80 ، 70 و گاهی 100 اجرا در تهران روی صحنه میرود و گاهی سه اجرا در یک شب بر یک صحنه. خوشبختانه اجراها تماشاگر قابل توجهی دارند؛ بنابراین این ســالنها نياز به توليد دارند. پس یک سازوکار حرفهای برای تئاتر خصوصی باید باشــد، گرچه هنوز نيازهایی به سرمایههای دولتی هم وجود دارد. ســؤالم این است، حالا که شــما نمایشنامهای سفارش دادهاید، آیا جهتگيری، محتوا و قالب را هم سفارش میدهيد یا این سفارش فقط مختص موضوع است؟

افشاریان: من فکر میکنم این مسئله خیلی به رونق امروز برنمیگردد. یک مقدار بــه دغدغه و هوش تولیدکنندههــا برمیگردد. همانطور که شــاید مثلا یک بازیگر در سینما ببیند چه نقشهایی را دوست دارد بازی کند و قصهای بر اســاس آن نقش به یک فیلمنامهنویس پیشنهاد بدهد. یک مقدار از حیث دغدغه فکر میکنم پررنگتر باشد.

ميــری: من فکر میکنم کارهای بهتری ســاخته میشــود وقتی که اساسا دغدغه وجود داشته باشد و به نویسنده موضوع داده شود، باعث میشود که او هم تمام وجودش را برای آن کار بگذارد. پیشتر قلم ساناز را از «عامدانه عاشــقانه، قاتلانه» میشــناختم و میدانستم که یک نگاه بخصــوص و یک جور دغدغهمندی در کارهایش وجود دارد و اصرار هم داشــتم که حتما نویسنده کار خانم باشد، به خاطر اینکه نهایتا چیزهایی را مــن بهعنوان کارگردان مرد از حــس و حال زنها لمس نخواهم کرد. هرچقــدر هم تحقیق کنم، بخشهایی که وجود دارد و چیزهای شــاید خیلی ریزی باشــد، فقط یک خانم میتواند آن را لمس کند و آن بخش به من کمک میکند که میانهرو باشم و اینور و آنور نزنم و خیلی سمت مردها یا زنها نکشم و این تعادل را حفظ میکند. به قالب و سایر نکات هم با هم در تعاملاتی که داشــتیم و خوشبختانه اختلاف سلیقههایمان چندان نبود رســیدیم. در قالب، فرم و شــرایط با همدیگر به یک نتیجه مثبتی رســیدیم و خیلی با هم کلنجکار نرفتیم و یادم هست که در اولین جلسهای که اتود زدیم که ساختار متن و شکل مصاحبه و حضور خودم هم در کار باشــد، روزی بود که همه چیز قطعی شد؛ چون چندین طرح تا قبلش برای ساختن متن، ساناز پیشنهاد میداد، طرحهای جذابی هم بود و بعد کاملتر و کاملتر میشد تا به این چیزی رسید که الان است.

خــودت وقتی این موضوع را ســفارش دادی، اصلا چه قالبی در ↙ نظرت بود، چهجور نمایشنامه یا نمایشی در ذهنت بود؟

ميری: یک چیزی که خیلی دوســت داشــتم، این بود که برخلاف کار قبلیام، فضاهای تئاتریکال هم در این کار داشته باشم و دوست داشتم از ادبیات نمایشی یا ادبیات داستانی که روی این سوژهام هست استفاده کنم که این بخش نشد، به خاطر این حجم زیادی که داشتیم. شاید مثلا «دختر کبریتفروش» در این قالب آمد و بعد در ادامه آرامآرام حذف شــد. این فرم روایت مستقیم روایتگونه مونولوگ بوده، قطعا در ساختار نمایش مســتند اســت، در ذهنم بود، ولی اینکه فقط مونولوگ باشــد را دوست نداشتم، چون میخواستم یک تفاوتی نسبت به کار «احساس آبی مرگ» باشــد و با ساناز هم که حرف میزدیم، میخواستیم تفاوتی بین کارهای قبلیمان با این کار باشد.

خانــم بيان! روایت خودتان چيســت؟ بعد از اینکه ســفارش را ↙ گرفتيد، چه کردید و مواد و مصالح کارتان برای نوشتن چه بود؟

ســاناز بيان: متریالی که من داشــتم، بهجز اینکه کار «احساس آبی مرگ» را قبلا دیده بودم و متن سجاد افشاریان در «احساس آبی مرگ» و کار خود امین هم به نظرم کار قابلتوجهی بود، دقیقا متریال تحقیقاتیای بود که امین در اختیارم گذاشــت. بچهها از دو ســال قبل کار تحقیق را شــروع کرده بودند و من شهریور سال گذشته به گروه اضافه شدم. شاید اغــراق به نظر بیاید، ولی حجم آن پژوهشها چیزی حدود شــش هزار صفحه بود که یادم است دانلودکردنش یک روز طول کشید. مجموعهای

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.