شکایت به خاطر سرقت، پرده از راز آزار و اذیت زن و مرد برداشت

Shargh - - حوادث -

شرق:

شــکایت مردی از چهار چوپان جوان به خاطر ســرقت، پرده از جنایتی برداشــت که نشــان میداد دختری جوان و مرد شــاکی چطور مــورد آزار و اذیت چوپانها قرار گرفتهاند. به گزارش خبرنگار ما، یک ماه قبل مردی به مأموران پلیس شــکایت کرد و گفت از او سرقت شده اســت. این مرد گفت: چهار چوپان به سراغ من آمدند و علاوه بر خودروی شخصیام، هرچه پول داشــتم را نیز به ســرقت بردند. وقتی تحقیقات بیشــتری از این مرد انجام گرفــت، مأموران فهمیدند او در حــال پنهانکردن موضوع مهمی اســت و همه آنچــه را که اتفاق افتاده، نمیگوید. پلیس به این مرد گفــت در صورتی میتواند بــه او کمک کند که همه واقعیت مشخص شود. مرد جوان گفت: چهار چوپان برای اینکه اموالم را ســرقت کنند، مــن را مورد آزار و اذیــت قرار دادنــد. آن روز من با یکی از دوســتانم به جای خلوتی خارج از شــهر رفته بــودم که این اتفاق افتاد. مأموران با راهنمایی مرد شاکی، دو نفر از چهار مرد چوپان را شناسایی و بازداشت کردند. آنها اعتراف کردند اموال این مرد را سرقت کردهاند و گفتند زنی با این مرد در محل حادثه بوده اســت که همراهیشان کــرده و این مرد خــودش قصد تعرض بــه آن زن را داشــت. بهاینترتیب دختر جوان شناســایی شــد. او ضمن شــکایت از چهار مرد چوپان، گفت: مدتی قبل برای اینکه بتوانم در یکی از واحدهای درسی که خیلی ســخت بود، نمره بگیرم، با یکی از کارمندان ردهبالای دانشگاه که میتوانست نمره درسم را دستکاری کند، صحبــت کردم و رابطه نزدیکی بین ما برقرار شــد. او که از من خوشــش آمده بود، گفــت فقط در صورتی حاضر اســت در این زمینه به من کمــک کند که با او رابطه داشته باشــم. من هم قبول کردم. روز حادثه با خودروی مرد جوان به بیرون از شــهر رفتیم که با هم رابطه داشته باشیم. چهار مرد چوپان رسیدند. آنها ما را از هم جدا کردند. من را به گوشهای برده و هر چهار نفــر من را مورد آزار و اذیت قــرار دادند. دختر جوان گفــت: آنها مردی را هم که همراه من بود، آزار دادند؛ اما فقط این کار را نکردند؛ هر دو ما را حسابی با چوب کتک زدند و بیجانمان کردند و بعد هم هرچه پول و وسایل ارزشمند در دست مرد جوان بود، برداشتند. من به این موضوع اعتراض کردم و گفتم چرا من را اذیت میکنید. آنها گفتند تو دختر خوبی نیســتی؛ اگر دختر خوبی بودی، با این مرد رابطه نداشتی. من هم گفتم به خاطر اینکه بتوانم نمره بگیرم مجبور به این کار شدم و حالا هم به من تعرض کردید و هم باعث شدید دیگر نتوانم نمره بگیــرم. این دختر که گریه میکرد، گفت: آنها به کار کثیفشان پایان ندادند و ما را با چاقو تهدید کردند که با هم رابطه داشته باشیم و گفتند اگر این کار را نکنیم، ما را میکشند. آنها از این رابطه فیلمبرداری کرده و بعد مرد جــوان را تهدید کردند و گفتند اگر به ایــن دختر نمره ندهی، فیلم را پخــش میکنیم. آنها فیلــم را به من دادند و گفتند اگر خواســت به حرفت گوش نکند، بــا این فیلم تهدیدش کــن. بعد هم من را سوار ماشــین کردند و به شهر رساندند که به خانه بروم. من خیلی حالم بد بود و در این چند روز آنقدر وضعیت روحیام خراب بود که نتوانستم به مأموران مراجعه و شکایت کنم؛ تا اینکه مرد جوان شکایت کرد و موضوع فاش شد. با توجه به اینکه مرد و زن جوان هر دو به خاطر آزار و اذیت از مردان چوپان شــکایت کرده بودند؛ پرونده برای بررســی و رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده و دو مرد بازداشتشده مقابل قاضی آورده شدند. آنها اتهام آزار و اذیت جنســی را رد کرده و گفتند: هیچ آزاری در کار نبود. ما این زن و مرد را در حال رابطه دیدیم و کتکشان زدیم و بعد هم اموالشــان را ســرقت کردیم. یکی از متهمان گفت: من گوســفندانم را برای چرا برده بودم که ماشین را دیدم. نزدیک شــدم و مرد و زن جوان را داخل ماشــین دیدم و بعد موضوع را به دوستانم خبر دادم و آنها هم آمدند. بعد با چماق به جان این دو نفر افتادیم و کتکشــان زدیم. ما نمیدانستیم به چه دلیل در آنجا هستند؛ تا اینکه دختر جوان گفت برای یکی از درسهای دانشــگاهش نمره میخواهد و ما هم اگر فیلمبرداری کردیم، برای کمک به این دختر بود. ضمن اینکه بخشی از پول مرد جوان را پس دادیم و بخشی از آن مانده بود که او شکایت کرد. با توجه به ادعایی که متهمان مطرح کردند، قضات رسیدگیکننده دستور بازداشت دو متهم دیگر را نیز صادر کردند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.