جدول2831 طراح:بیژنگورانی 

Shargh - - روزنامه -

افقی:

1- نسخه تدویننشــده فیلم- بر سر عروس و داماد میریزند- شکســته 2- ســوم خرداد یادآور این حماسه مانــدگار در تاریــخ دفاع مقدس اســت- ســاز زندهیاد همایون خــرم ۳- تکــرار حرفی- ســازگاری- احتمال خطر- ضمیر غائــب ۴- مفید و مؤثر- ولگرد- داراییها 5- از مناصب خطیر کشــوری- به ســن بلوغ رســیدهقیمــت 6- مصونیت اســت نــه محدودیــت- عارف نامی قرن ســوم هجــری و ملقب به ســلطانالعارفین ۷- نوشــتن معاملات در دفاتر رسمی- تحسین فرنگیدســتکم 8- جدید- دانــه روغنی خوردنی- ســقف فروریخته- پیمــودن 9- کوه همدان- ادویهای با عطر و طعم دلپذیر- شــهری در خراسان جنوبی 10- هر طبقه ساختمان را به دیگری وصل میکند- چهره 11- شهری در آلمان- پراکندهشدن- محصل هنرستان 12- پیشوااز حروف الفبا- پرهیزگاری 1۳- فتنهجو- از باشگاههای معتبر فوتبال فرانسه- تشویقکننده- مساوی 1۴- کتاب زرتشت- خرمشهر طی این عملیات غرورآفرین آزاد شد 15- راهنماییکردن- مضطرب – فرومایه.

عمودی:

1- اعمال انعکاسی- دوتایی- سلطان 2- هدر دادناز نجاسات در اسلام- پادشاه بابل که حضرت ابراهیم)ع( را در آتش افکند ۳- بخیل- آسوده- کاغذفروش- پسوند شــباهت ۴- منافقــان جنگ نهروان- فاعــل- راه رفتن کودکانه 5- بزرگواری- درخشان- ظرف جوهر و مرکب 6- آرزوها- بنای بلند چندین طبقه- جوهر قلیا ۷- ظرف غذاخوری- نام کوچک هیتلر- بهره وام 8- سودای نالهمقدس و ممنوع- از توابع اســتان بوشــهر- قلب قرآن 9- جرقــه آتــش- از جزایــر جنوبــی ایــران- گرانبهــا 10- سرکش- همداستان رامین- بینی 11- وقت و هنگامفضای جلوی عدســی چشــم را پر میکند- میان برنامه تلویزیونی 12- خوب – با... آشــنا سخن آشنا بگو- انتقام گیرنده 1۳- کجاســت- به هیچوجه- سوره هشتادوششم قرآن- قامت 1۴- نسل- نقطه تقاطع محور زمین با سطح زمیــن- وظیفه دندانهاســت 15- خودروی فرانســویشیطان- کنترل دقیق.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.