سودوکوسخت1827

Shargh - - روزنامه -

قانونهاي حل جدول سودوكو:

1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هیچ عددي نبايد تکرار شود. 2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نبايد تکرار شود.

سودوکو 1827 سودوكو

سودوكو Sudoku يك واژه تركیبي ژاپني به معناي عددهاي بيتکرار است و امروزه به جدولي از اعداد گفته ميشود كه به عنوان يك سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.