هنرمندان چینی؛ در جستوجوی عاج فیل

Shargh - - روزنامه -

خریدوفــروش و ورود عاج فیل به چین از سال 2015 ممنوع شــده است. پلیس مبارزه با اجناس قاچاق هرگز با این موضوع شوخی نــدارد و در نهایت دقت و تعهد این وظیفه را به جا میآورد.

عواقب ایــن برنامه و این وظیفهشناســی یقه هنرمندان چینی را گرفته است؛ هنرمندان و صنعتگرانــی کــه هنــر و کاری جــز خلق محصولاتــی کــه در آنهــا عاج فیــل به کار رفته، ندارند. بــا ممنوعیت ورود عاج فیل به چین، صنعت و هنر این دســته از شهروندان چینی بــه خطر افتــاده و در معرض نابودی قرار گرفته اســت. آنها از دولت خواســتهاند فکری به حالشــان کند و شــغل و هنر آنها را حفظ کند. عکس: چايناديلی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.