چمران: در و دیوار شورا دیگر ما را نمیخواهد

Shargh - - جامعه -

چمــران اصــرار داشــت ایــن موضــوع باید در زمــان دیگری بررســی شود و لازم نیست وارد جزئیات طرح شوند و در ادامــه نظر خودش را روی این طرح مطرح کرد. حافظی خطاب به چمران و اعضــا گفت: طرح صیانت از باغات حاصل ســاعتها کار و بحث کارشناســان است و نقطه نظر کارشناسی اســت؛ اما دوســتان فرمودند که منافع مالکین در نظر گرفته شــود و حســاب دودوتا چهارتای چرتکهای کردند که ارزش یک باغ و میوه آن چقدر است که بروند ساختوســاز کنند. من متأسفم، این تفکر بوده که در این ۱0 ســال باغات شهر تهران را نابود کرده. آقای دوســتی ما درباره باغات و کاشــت درختان جدید حرف نمیزنیم، ما درباره حفظ باغات موجود صحبت میکنیم، باغ را نباید بگذارند تخریب شود. این موضوع از مطالبات و دغدغههــای جدی مقام معظم رهبــری بوده و در آن جلســه مشــترک هم مطرح کردند؛ ولی چرا شما در آن جلسه بیان مطالبات مقام معظم رهبری این دیدگاهتان را در دفاع از بیزارشدن مردم و مالکان باغات نگفتید؟

چمران گفتوگوی دونفره حافظی و دوستی را قطع کرد و گفت: همه ما میخواهیم باغات و درختان را حفظ کنیم و حافظی در ادامه گفت: اگر قانونی که شما در سال ۸2 گذاشــتید خوب بود، چند صد هکتار از باغات در این ۱0 ســال از بین نمیرفت. این یعنی کارساز نبوده است! چمران هم در پاســخ گفت: شما برگشتید به قانونی که هفت درصد زیربنا را باید بســازد. این قانون از اول تا سال ۸2 بوده است و در این سالها یک پروانه هم بر اساسش صادر نشده و این یعنی قانون اجرائي نبوده است و ما در شــورای دوم آن را تشــویقی کردیم تا روند اصلاح شود. حافظــی هم در پاســخ به چمران گفــت: بله، خروجی تصمیم شــما برای برج – باغها این بــود که امروز همه باغات تهران در معرض تهدید هســتند و بخشی دیگر از بیــن رفتهاند. حداقل در آن دوره که مصوبه شــما نبود، باغات حفظ میشدند، شما نگران چه هستید؟

به گــزارش «شــرق»، در این بخش از ایــن مجادله لفظی چمران بدون اعلام نظــر اعضا اعلام کرد که نظر کارشناسانی که روی این طرح نظر دادهاند، درست نیست و خطاب به حافظی گفت: نظر کارشناســانتان درســت نیســت! حافظی امضای کمیسیون شهرسازی را هم بالا آورد و نشــان داد و گفت: فقط نظر کارشناسان ما نبوده و نظر کمیسیون معماری و شهرســازی هم بوده است. چمران در ادامه گفت: کمیسیون معماری که من هم در آن هســتم، چنین اعتقادی ندارد. )محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی غایب بود و محمد تندگویان هم که حاضر بود، نظری نداد(.

چمران در ادامه بــدون توجه به توضیحات حافظی با کنایه عجیبی گفت: شــما بروید دو واحد شهرســازی بخوانید تا بفهمید درصدهای مجاز در هر مجوزی در باغ و بلندمرتبهسازی چه معنایی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.