بازدید 123 هزار گردشگر خارجی از اردیبهشت اصفهان

Shargh - - جامعه -

مدیرکل میــراث فرهنگی اســتان اصفهان، ظهر روزگذشته ، سهشــنبه، دوم خرداد از آمار ۱23 هزار نفری بازدید گردشگران خارجی از بناهای تاریخی و جاذبههای گردشگری استان اصفهان در اردیبهشت بهعنوان زیباترین ماه دیار نصف جهــان خبر داد. فریــدون اللهیاری گفت: «بررســی و تجزیه و تحلیل آمارهای موجود در اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدســتی و گردشگری استان نشان میدهد که از ابتدای اردیبهشــت تا پایان روز ســیویکم اردیبهشــت امسال، ۱23 هزارو ۸۱0 نفر بازدید گردشگران خارجی از بناهای تاریخی و جاذبههای گردشگری سراسر استان اصفهان به ثبت رسیده است ». او افزود : «با احتساب بازدید ۸5 هزار نفر گردشگر خارجی از جاذبههای استان اصفهان در فروردیــن ۹6، میتوان نتیجهگیری کرد که از ابتدای فروردین تا پایان اردیبهشت ۹6 ، 20۸ هزارو ۸۱0 نفر بازدید از بناهای تاریخی اصفهان تنها در 62 روز و بهمدت دو ماه به ثبت رسیده است که این رقم نهتنها در چهار سال اخیر، بلکــه در تمام ادوار تاریخ معاصر ایران بهویژه پس از پیروزی انقلاب اســلامی بینظیر بوده است». اللهیاری در ادامه به چگونگی رشــد گردشــگری اصفهان اشــاره کرد و گفت: «امسال بهمدت ســه هفته در کوران جریان انتخابات ریاســتجمهوری و شــوراهای اسلامی شاهد استقبال گسترده گردشــگران خارجی از سفر به اصفهان بودیم. جالب اینجاست که در اوج فعالیتهای انتخاباتی نامزدهای انتخابات که برخــی از گردهماییهای آنان در محدوده مجموعههای تاریخی از جمله مجموعه عظیم و جهانی میدان امام برگزار میشد و حتی در روز انتخابات که بزرگترین حوزههای رأیگیری شــهر اصفهان در کنار پل خواجو و مســجد شــیخ لطفالله )در میدان تاریخی امام( متمرکز شده بود، شاهد حضور مشتاقانه گردشگران خارجی در این مجموعهها و ثبت خاطرهای خوش از ایام حضورشان در این شهر و استان تاریخی بودیم، بهگونهای که برخی از آنان متعجبانه اظهار میکردند اولینبار است که شــاهد این میزان تحقق دموکراسی در منطقه ناآرام خاورمیانه هستیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.