لزوم توجه جدیتر به توسعه خوزستان

Shargh - - صفحه اول - احسان هوشمند

بــا آغاز جنگ تحميلی عراق عليه ايران، اســتان خوزســتان، بهويژه خرمشــهر و آبادان، بــه عنوان اهداف اصلی رژيم حاکم بر عراق مرکز هجوم ارتش عراق قرار گرفت. هرچند دولــت عراق ماهها پيش از آغــاز جنگ، با فعالســازی نيروهای نفوذی خود بر آن بود تا منافع حياتی کشــور در استان خوزستان را هدف حملات ســازمانيافته تروريستی قرار دهد و در ايــن زمينه کموبيــش بمبگــذاری لولههای نفتی را در دســتور کار اين گروهها قــرار داده بود. با آغاز جنگ، عراقیها در پی اشــغال استان خوزستان بودند، برايناســاس، آبادان محاصره شد و خرمشهر نيز پس از ۳5 روز مقاومت جانانه نيروهای مردمی، ارتــش و تکاوران، به اشــغال ارتش عــراق درآمد. هرچنــد صدامحســين در پــی آن بود تــا در همان روزهای نخســت آغاز جنگ، نه تنها خرمشهر بلکه کل اســتان خوزســتان را اشــغال کند؛ اما مقاومت حماســی نيروهــای ايرانی، بهويــژه نيروهای بومی خرمشهری و خوزســتانی، موجب شد صدامحسين نتواند به آرزوهای خود دســت يابد و مقاومت خانه به خانه و خونيــن مدافعان خرمشــهر، اين آرزوی صــدام را با مانــع بزرگی روبهرو کرد. بــا وجود اين در نهايت خرمشهر ســقوط کرد و به اشغال ارتش عــراق درآمــد.از آن روز تا پايان اشــغال 578روزه خرمشهر؛ يعنی تا ســوم خرداد ۱۳۶۱، خرمشهر به خونينشــهر مشهور شــد. در ســوم خرداد ۱۳۶۱ و در جريــان عمليات بيتالمقــدس و با خون رنگين جوانان ميهن، خرمشــهر از اشغال ارتش عراق آزاد شد و شور و نشاط اين پيروزی و آزادسازی خرمشهر از اشــغال عراقیها، سراســر کشــور را دربر گرفت. در جــای جای ايــران مردم به خيابانهــا ريختند و آزادسازی خرمشهر را جشن گرفتند.امروز ۳5 سال از آزادســازی خونينشهر و بازگشت خرمشهر به دامن مام ميهن میگذرد. بیگمان روز آزادسازی خرمشهر از دست اشغالگران خارجی، يکی از روزهای تاريخی و سرنوشتســاز در تاريــخ جنگ به شــمار میرود. هرچند جنگ هشتســاله عراق عليه ايران، موجب واردشدن خســارات زيادی به همه ايرانيان شد؛ اما مردم شــريف استان خوزســتان به دليل نزديکی به مرزهــا و خطوط مقدم جنگ، هزينههای ســنگينی را در ســالهای جنگ پرداختنــد و افزون بر بمباران هوايی، توپباران و موشکبارانهای دائمی و اشغال بخشهايی از اين استان به دست نيروهای عراقی و ازدسترفتن سرمايه، مســکن و شغل، آوارگی دهها هــزار نفر از مردم اين اســتان هم بــر رنجهای آنان افزود. در اين ميان ســهم شــهدای خوزستانی را در جنــگ تحميلی، اعم از شــهدای لر و عرب و ســاير شهروندان خوزستانی نيز نبايد از نظرها دور داشت.

۱- خوزســتان يکــی از اســتانهای بااهميــت کشورمان اســت که در جنوب و جنوبغربی کشور قرار گرفته اســت. بخش بزرگی از مردم استان عرب و بخش بزرگ ديگری لر هستند. اين مردمان صدها سال است که با همزيستی برادرانه و مسالمتآميز با يکديگر زندگی میکنند. بخش مهمی از ذخاير نفت و گاز کشــور نيز در اين استان مستقر شده و افزون بر آن، اين استان از نظر منابع آبی و توليدات کشاورزی جايگاهی شايسته در اقتصاد کشور دارد. ضمن آنکه مجاورت اين اســتان با آبراه اروندرود و خليجفارس نيز میتواند فرصتهای توســعهای شايان توجهی در اختيار اســتان قرار دهد؛ اما متأســفانه و با وجود تلاشهای فراوان صورتگرفته در سالهای گذشته، استان خوزستان هنوز نتوانسته نسبت به استعدادها و ظرفيتش به جايگاه شايســته خود در اقتصاد ملی دســت يابد. امروزه شــاخصهای توسعه در استان خوزســتان وضعيت مطلوبی را نمايش نمیدهند و از نظر مســائل زيســتمحيطی، بهويــژه آلودگی هوای ناشــی از ريزگردها، وضعيت استان در شرايط ناســالمی قرار دارد. شاخصهای اشتغال و... را هم بايد بر سياهه مشکلات اين استان افزود.

۲- انتخابات رياستجمهوری ۲۹ ارديبهشت برگزار شد و بيش از ۶5 درصد از واجدان رأی خوزستانی در انتخابات رياستجمهوری مشارکت کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.