واکنش به يك يادداشت

Shargh - - صفحه اول - رضا غبیشاوی

روز گذشته روزنامه «شــرق» در ستون حرف اول، يادداشتی منتشــر کرد با عنوان «خرمشهر آزاد شد ولي...» که واکنشهای متفاوتی دربر داشت. گفتني است روزنامه «شــرق» هدفي جز دفاع از تماميت ارضي و مصالــح ملي ندارد و همه اقوام کشــور را گلهاي بوســتان ايران ميداند و بــراي همه آنها احترام ويژهاي قائل است. يکی از اين واکنشها که نگاهی انتقادی به آن يادداشت دارد، در پی میآيد:

۱. در دوره رضاشــاه براســاس سياســتهای دولت وقت، اســامی برخی شــهرهای ايران تغيير کرد که بعــد از انقلاب اســلامی 57، تعداد زيادی از اين اســامی به حالت قبلی بازگشت. در اين دوره اســامی برخی شهرهای خوزســتان نيز تغيير داده شد، اين موضوع محدود به خوزستان نبود و شامل بســياری از شــهرهای ديگر در استانهای مختلف ايران نيز شــد که تعدادی از اينها با تشکيل کمپين و تلاشهايي بعد از پيروزی انقلاب، دوباره به شکل اوليه بازگشتند.حال آيا میتوان همه اين تلاشها و کمپينها را به ضد انقلاب نسبت داد و آنها را آماج اتهام و توهين قرار داد.

۲. بخشــی از مردم مذهبی، مؤمــن، انقلابی و وطندوســت خوزســتان نيز خواهان به بازگشــت اسامی برخی از شهرهای استان به قبل از تغيير در دوره پهلوی اول هستند. آنها بعد از انقلاب تاکنون تلاشهای بســياری برای بازگشت اين نامها انجام دادهاند. در همين چارچوب، مردم عرب خوزســتان در مکالمات خود به زبان عربی، همچنان اســامی سابق اين شــهرها را به کار میبرند. همانگونه که هماکنون در بسياری از شــهرها، از نامهای قديمی ميدانها و خيابانها استفاده میکنند و کسی انواع و اقسام اتهامها و توهينها را متوجه آنها نمیکند. بخشی از مردم خوزستان بازگشت نامهای قديمی بعضــی شــهرها را کــه در دوره رضاخــان تغيير داده شــده بود، پيگيری میکنند. فارغ از درستی يا نادرســتی اين مطالبه، انگزدن و برچســبزنی به مردم، اقدامی نادرست است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.