موج دوم ديپلماسی روحانی

Shargh - - صفحه اول - رضا نصری . حقوقدان بینالمللی

پيــروزی دوباره دکتر حســن روحانی در انتخابات ۱۳۹۶ حاوی پيامدها، نتايج و پيامهای آشــکار و مهمــی برای کشــور اســت. از آنجــا که يکــی از برجســتهترين جنبههای رياســتجمهوری دکتر روحانی و متعاقبا برخی از مهمتريــن وعدههای انتخاباتی او برای دور دوم در حوزه سياست خارجه تعريف شده است، در اينجــا چهار پيامد و نتيجهگيــری مهم اين انتخابات را در رابطــه با آينــده سياســتگذاری در اين حوزه برمیشماريم:

۱( اول اينکــه نتيجــه انتخابــات ۱۳۹۶ ايجــاب میکند که از جدالهای فرسايشی و مباحث تکراری درباره «برجــام» عبور کنيم و بــا نمايش همدلی و همســويی داخلی، فضا را برای حفــظ اين توافق و بهرهبرداری حداکثری از اين سند ملی مستعد کنيم. به بيان ديگــر، قبول کنيم که رأی مجدد به حســن روحانی به مثابه رد ســه ســال اتهامات سنگين به کارگزاران توافق هســتهای و رويکرد آنها بوده و تيم او اينــک مزين به مهر تأييد، مشــروعيت و اعتماد از جانب مردم ايران شده است. پذيرش اين حقيقت - که در عمل به معنی پرهيز از کارشکنیهای بیوقفه به شــيوه گذشته اســت - به دولت دوازدهم اجازه خواهــد داد در راســتای تحقق همــه ظرفيتهای برجــام بــا کارآمــدی و اقتــدار بيشــتر در صحنــه بينالمللی گام بردارد.

۲( دوم اينکه در پرتــو تجديد اعتماد عمومی به حســن روحانی - و با توجه به وعدههای انتخاباتی او - لازم اســت به دولت دوازدهــم اجازه دهيم در راســتای لغو تحريمهای «غيرهستهای» نيز با طرف مقابل به مذاکره بنشيند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.