ميتوانيم بر همه سختيها و چالشها، مؤمنانه فائق بياييم

Shargh - - صفحه اول -

پايگاه اطلاعرســاني مقــام معظم رهبــري: حضرت آيتالله خامنــهاي، مقام معظم رهبــري، عصر ديروز در ديدار جمعــي از فرماندهان، رزمندگان و هنرمندان و دســتاندرکاران برنامههاي شــبهاي خاطره دفاع مقدس، بيان خاطرات دوران هشت سال...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.