ر ئيپسيجامهومر يدآ مرليينتتجلياز ف يلكعالاکنلستامدهاه يبانتوخابادتي

Shargh - - سیاست -

روز گذشــته همايش «تجليل از فعالان ســتادهاي روحاني در سراســر کشــور» در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شــد. در اين مراســم که «اســحاق جهانگيري»، رئيسجمهوري را همراهي ميکرد، «روحاني» به عنوان سخنران پاياني مراسم پشت تريبون قرار گرفت. روحاني در اين مراســم گفت: «بسيار خوشــحالم از اين اجتماع شکوهمند عزيزاني که در هفتههاي گذشته بار سنگيني را بر دوش داشتند و بهخوبي آن را به مقصد رساندند». به گزارش «ايلنا» او افزود: «رسانه آنچناني در اختيار ما نبود. ستادهاي ما پول هم نداشتند؛ اما ستادهاي رقيب کمک کردند. اعضاي ســتادهاي ما شام را به ستادهاي آنها ميرفتند. ستادهاي ما و دوستان ما حاشيه امنيتي هم نداشــتند؛ اما فضاي بسيار خوبي در سايه شجاعت شما مردم و ايستادگي شما و صبر شما بود».

ســال ۸۸ بداخلاقي و تهمت توانست تا حدي کار را پيش ببرد

او تأکيــد کرد: «هيچ زماني در انتخابات ياد ندارم که اين همه شــور توأم با متانت را ديده باشم. ما ميرفتيم در يک سالن ورزشي بزرگ ناگهان از يک گوشه 25 نفر از آن جماعت وارد ميشــدند، در ميان 15 هزار نفر شروع ميکردند به دادزدن، مــردم هم خيلي متانت به خرج ميدادند. در يک استاني اين جمع کوچک به من توهين کردند. من خوشحال شــدم اين جوانان عکسالعملي نشــان ندادند. اين يک پختگي اســت که ايجاد شــده است».

او ادامه داد: «ما دلمان ميخواهد براي همه شعار زنده باد باشــد. انشــاءالله روزي مرگ از همه شعارها جمع شود. شما ببينيد بين سال ۸۸ تا 9۶ چقدر تفاوت ايجاد شــده اســت. در ســال ۸۸ بداخلاقي و تهمت توانســت تا حدي کار را پيش ببرد؛ اما در سال 9۶ مردم مقابل بداخلاقيها ايستادند. اين متانت و قضاوت مردم بود».

رئيسجمهــوري بــا تأکيد بــر اينکه ما مســئوليت ســنگيني در برابر تکتک آرا داريم، گفــت: «ما در برابر 41 ميليون رأيي که به صندوقها ريخته شــد و آن چهار ميليوني که نشــد از آنها رأي گرفت، مســئول هستيم. اي کاش ميشــد اين شــوراي عزيز نگهبــان ما که در ساعت 22:۳0 شب پيشنهاد هيئت اجرائي را قبول کرد، همــان زماني که هيئت اجرائي در صبح پيشــنهاد داد که براي تســريع در کار فقط کد ملي افراد نوشته شود، موافقــت ميکرد و ديگر از 10:۳0 صبح تا 22:۳0 شــب طول نميکشيد. لابد دقت کافي کردند».او اضافه کرد: «هيئت اجرائي پيشــنهاد داد در حوزههايي که صفها طولاني است، صندوق سيار ببريم؛ اما شوراي نگهبان با اين امر دير موافقت کرد و چهار ميليون نفر پاي صندوق ماندند. کسي به من گفت پنجساعتونيم در صف بوده اســت. متأسفم آن چهار ميليون رأي به صندوق ريخته نشــد؛ هرچند اين 24 ميليون، 27 ميليون يا 2۸ ميليون رأي مهم نيســت، رأي بالا که نگراني ندارد. اگر روحاني هست، به کمک و حمايت شما پاسدار اين رأيها خواهد بود». رئيسجمهوري به انتخابات رياستجمهوري سال 92 اشاره کرد و گفت: «در آن انتخابات همه بحثها اين بود که هستهاي و تورم چه ميشود؛ اما در اين انتخابات هيچکس از هستهاي و تورم سخن نگفت. اين راهي که ما طي کرديم و به نتيجه رســيديم، بهخاطر اين بود که ملت به ميدان آمد. اميدوارم در ياداشــتهايم در آينده بنويسم که خيلي ســخت بر ما گذشت تا اين برجام به ثمر نشســت». روحاني يادآور شد: «اين مسئله پيچيده و درهمتنيده، سياستمداران دنيا را به تعجب واداشت که ديپلماتهاي ما چه کردند، دســتمريزاد به مردم و ديپلماتهايمان. ما با اجمــاع و در کنار هم قرارگرفتن توانســتيم اين امر را حل کنيم. رهبري از ما حمايت و ما را هدايت کردند و با حمايت و بهميدانآمدن مردم يک اجماع ملي شــکل گرفت. انتخابات تمام شد و ما براي مسائل مهم کشور اجماع ميخواهيم و نياز داريم دست به دست هم دهيم .»

مبنــاي دولت دوازدهم شايستهســالاري اســت نه قوميت و نه جنسيت

او با بيان اينکه من با تجربه 40سالهام در قبل و بعد انقلاب از ميگويم راهي جز وحدت نداريم، گفت: «چه تفاوتي ميان عرب و لُر و تُرک و کُرد و تُرکمن وجود دارد؟ مگر در حقوق شــهروندي ميتوان تفاوت قائل شــد؟ مطمئن باشــيد مبناي دولت دوازدهم شايستهسالاري است نه قوميت و نه جنسيت ». روحاني افزود : «اعضاي دولت يازدهم شــاهد بودند ابلاغيه استخدامي از چند موردي بود که من بهشدت ناراحت شدم و بر سر يکي از دوستان عزيزم و معاون خودم داد زدم و گفتم چه فرقي ميان زن و مرد وجود دارد. همان ابلاغيه استخدامي که زنان فرصت نداشــتند و ما به آنهــا فرصت داديم و در آزمونها در 5۳ درصد موفق شدند. مبناي ما بايد قانون و منافع ملي باشد .»

مردم در کنار نيروهاي مسلح قرار گرفتند

روحاني با طرح اين پرســش که چرا امروز در کشور امنيت بالاتر اســت، ادامه داد: «براي اين امنيتي که در کشــور وجود دارد، دست نيروهاي مسلح را ميبوسيم؛ اما قبلا هم که بودند. اينکه چرا امنيت کشور بيشتر شده بهدليل اين اســت که مردم در کنار نيروهاي مسلح قرار گرفتند». او با اشاره به سوم خرداد و آزادسازي خرمشهر گفت: «من ميدانم نيروهاي مســلح ما در هشت سال دفاع مقدس چه کردند. من ميدانم غواصان از تمرين تا عملياتشان چگونه بود. شب عمليات والفجر هشت با آيتالله هاشمي پاي بيسيم نشسته بوديم. غواصان به آنسوي اروند رسيده بودند و در کنار لجنها خوابيده بودند کــه يکــي از فرماندهان روي پشــت آن رزمنده ايســتاده بود و او تلاش ميکرد تا حتي نفس هم نکشد کــه آن فرمانده عراقي متوجه نيروهاي ايراني شــود.» روحاني با اشاره به نقش نيروهاي مسلح در اداره کشور، عنوان کرد: «اين نيروها خرمشــهرها را به ما برگرداندند امروز هم به آنها نياز داريــم؛ اما وقتي دولت و مردم و نيروهاي مســلح به هم گره ميخورند، همه با هم کنار هم قرار ميگيريم. الان هم هســتهاي همان خرمشهر اســت، چون ما حق خود را پــس گرفتيم. تحريم حتما ظالمانه اســت. در برابر ظلم بايد سکوت کرد يا با همه توان آن را برطرف کرد.»

برداشتن قدمهاي بعدي سخت است

او ادامه داد: «من ميدانم برداشتن قدمهاي بعدي چقدر سخت اســت؛ اما اين را هم ميدانم که ملت ما قدرتمند و بزرگ است، همه اين مردم در انتخابات پيام دادند. پيام ملت ما يک کلمه بــود، ميگفتند ما را باور کنيد، همين ملت و جوانان و زنان و قوميتها و مذاهب را و مرزداران را باور کنيم. اين ملت بزرگ و باشــهامت است ». رئيسجمهوري تأکيد کرد : «ارديبهشت 9۶ را در تراز بگذاريد، تمام انتخابهاي دنيا را در کنارش بگذاريد ما ساعت 12 شب رســيديم به خيابانهاي اردبيل، چه غوغايي در اين خيابانها بود، هر شــهري رفتيم شوري به پا بود. در خوســتان شعاري دادند که من تمام بدنم تکان خورد، آن روز مقداري هم هوا گرد و غبار داشــت، مردم ميگفتند: «ما که هــوا نداريم ولي هواتو داريم.» اين مردم با اين فهم و تحليل هســتند». روحاني گفت: «چقدر رفتند سمپاشــي کردند گفتند اســلام از دست رفت و در تمام مدارس ما اخلاق زير پا گذاشته ميشود، هرکســي تهمت زد، توهين کرد و غيبــت کرد، از همه گذشــتم؛ ولي از اين توطئه 20۳0 نميگذرم، يک وقتي شــما امام زمان را ابزار سياست قرار ميدهيد که مردم جــواب دادند يک وقت امام رضا را ابزار قرار ميدهيد و مردم جواب ميدهند، تو را به خدا دين را ابزار سياست نکنيد، چرا به معلمان و دانشآموزان ما توهين کرديد؟ مــن از 20۳0 نميگذرم و تا آخر دولــت دوزادهم آن را دنبال ميکنم .»

اداره کشور با اکثريت است

او افزود: «بايد به آدمهايي که با دين مردم بازي کردند بگوييم البته آگاهي مردم ما بالاتر از اين حرفهاســت که افرادي را از تهران و قم به روســتا بفرســتيم و ســر مردم کلاه بگذاريم. خيلي در شهرهاي مختلف زحمت کشــيديد؛ برادر عزيزم دکتر اسحاق جهانگيري همواره بااخلاق و مردانه کار را دنبال کردند و از امروز رســالت جديدي داريم». روحاني يادآور شد: «گفتيم يک بهعلاوه 11 برويم پاي صندوق، شما با موبايل و عکسهايتان کار بزرگي کرديد. امروز همه بايد ديگران را جذب کنيد. فکر نکنيــد 24 ميليون رأي بس اســت. اگر از همه هم رأي ميگرفتند اگر منتخب مردم 40 ميليون رأي ميآورد، باز هم کم بــود. بايد همه مردم را زير چتــر نظام و دولت بياوريم، مگــر خدمات آب و برق ميدهيم ميپرســيم که اصلاحطلب و اصولگراســت؟ همــه را بايد جذب کنيم يك بهعــلاوه 11 بايد ادامه پيدا کند». او ادامه داد: «حالا نبايد در ســتاد خود باشيد، بايد از ستاد رقيب هم افــراد را جذب کنيد، به همه احترام بگذاريد، در مرام ما بياحترامي نيست، به همه احترام ميکنيم، به مخالف و منتقد و حامي دولت احترام ميکنيم».روحاني گفت: «اکثريتي که حاکم شــده نحوه اداره و مديريت کشور را طبق صندوق آرا بر عهده دارد، البته اقليت حقوق خود را دارد؛ اما مردم گفتند اين گروه بايد مديريت جامعه را بر عهده بگيرد. البته باز هم بحث حزب و جناح نيست، بحث شايستهسالاري و در مسير رأي مردم حرکتکردن اســت. آنهايي که امروز ميگويند ما طرفدار فلان مسير بوديم و الان در مســير اکثريت ميرويم، قدمشان روي چشم ماســت». او افزود: «ما فرصتهاي بسيار بزرگي داريم و ميتوانيم از آنها اســتفاده کنيم. تمام حرف ما چيســت. منتظر فرج و گشايش هســتيم. خودمان بايد اين گشــايش را فراهم کنيم تا گشــايش نهايي بشــود. راه گشــايش را در زندگي مردم باز کنيم. از کشــور بهتر استفاده کنيم و همه زير يک پرچم بياييم؛ پرچم اسلام، ايران، قانون اساســي و رهبري انقــلاب ». روحاني تأکيد کرد: «همه ما رهبري را دوست داريم؛ جناحي فکر نکند رهبري را صد درصد دوست دارد و ما 9۶ درصد دوست داريم. همه مردم ايران به رهبري و دين و فرهنگ عشق ميورزند. با وحدت و اتحاد ميتوانيم حرکت را به سوي پيش طراحي کنيم. ماه برکت و غفران در پيش است و در دامن رمضان بهترين وحدتها را داشــته باشيم و از خدا بخواهيم ما را رحمت کند.»

4درخواست رئيس ستاد اقوام و مذاهب از رئيسجمهوري

پيــش از ســخنان رئيسجمهــوري، عبدالکريــم حســينزاده، رئيس ســتاد اقوام و مذاهــب روحاني، از رئيسجمهــور خواســت در دولــت آتي، مشــاور اهل سنت احيا و سازمان حقوق شــهروندي را براي کاهش تبعيضها تأســيس کنــد. او افزود: «در ايــام تبليغات، گروهــي جيرهبهدســتان يارانه ميخواســتند حرمت و عزت مردم ما را بدزدند؛ اما اســتانهايی که در شاخص توســعهيافتگي محروم بودند، بالاترين درصد رأي را به عقلانيــت و خردورزي داشــتند و با هيچ احد و نفســي معامله نخواهند کرد. در همين بلوچســتان، 450 نفر از زنان وارد شــوراي شهر و روستا شــدند». نماينده مردم نقده و اشــنويه در مجلس شوراي اســلامي با تأکيد بر اينکه تماميت ارضي براي ما اهميت بالايي دارد، گفت: «تصور ميکنــم براي اينکه ايران را بــه مفهوم ايرانيت کنيم، بايد اقداماتي از سوي دولت صورت گيرد. پيشنهاد ميکنيم در دولت آتي، مشــاور در اهل سنت احيا شود که در دوران متمادي گذشته حضور داشته است. امروز قبــول داريم که بــراي زنان و... مــا تبعيضهايي وجود دارد؛ ازاينرو پيشنهاد تأسيس سازمان حقوق شهروندي را داريــم که معاون رئيسجمهور رئيس آن باشــد». او افزود: « بايد دستيار ويژه رئيسجمهوري در امور اقوام و مذاهب، به معاونت رئيسجمهوري ارتقا يابد ». او ادامه داد : «دوستان ما لايحهاي درباره تبعيض قومي و... تدوين کردند که اميدواريم در دولت اين لايحه بررسي و پس از تصويب به مجلس ارســال شود». زهرا شجاعي، مشاور زنان در دولت اصلاحات، هم در اين مراســم با تأکيد بر اينکه زنان بر اساس تکليفمداري نه مطالبهگري در اين انتخابات مشــارکت کردند، گفت: «آقاي رئيسجمهور اينک نوبت دولتمردان و دولتزنان اســت که به تکليف خود عمل کنند. ما اجراي بيتنزل قانون اساسي و فصل سوم قانون اساســي را که در آن حقوق ملت ذکر شده، ميخواهيم. عمل به برنامه ششم را که عدالت جنسيتي را مدنظر قرار داده است، ميخواهيم .»

تشــکر از رئيــس دولت اصلاحــات، ناطــق نوري و سيدحسن خميني

محمد شريعتمداري، رئيس ستاد انتخاباتي روحاني، هم در اين مراســم در پاســخ به درخواست رفع حصر حاضــران گفت: «پيام شــما را رئيسجمهــور در دوره انتخابات بهخوبي شنيدند.

ادامه در صفحه 3

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.