مقام معظم رهبري در ديدار جمعي از رزمندگان و هنرمندان دفاع مقدس: ميتوانيم بر همه سختيها و چالشها، مؤمنانه فائق بياييم

Shargh - - سیاست -

پايگاه اطلاعرســاني مقام معظم رهبري:

حضرت آيتالله خامنهاي، مقام معظم رهبــري، عصر ديــروز در ديدار جمعــي از فرماندهــان، رزمندگان و هنرمندان و دســتاندرکاران برنامههاي شبهاي خاطره دفاع مقدس، بيان خاطرات دوران هشت سال جنگ تحميلي و استفاده از شيوههاي هنري، ادبي و نو را براي انتقال آنها به نســل جديد، کاري بسيار باارزش و مهم برشمردند و تأکيــد کردند: «يکي از درسهاي ماندگار دوران دفاع مقدس اين بود که اگر توکل بر خدا به صورت عملي با پذيرش از اعماق جان باشــد، قطعا ميتوان بــر همه موانع و چالشها، مؤمنانه غلبه کــرد». مقام معظم رهبري با تأکيد بر اينکه دوران دفاع مقدس در کنار خســارتهاي مادي و انساني، آثار مهمي براي امروز و آينــده دارد، گفتند: «حفظ و تقويــت روحيه انقلابي در جامعه و مانــدگاري انقلاب يکي از آثار آن دوران اســت و اگــر آن حرکت جهادي و فداکارانه نبود، قطعا روحيه انقلابي در معرض تهديد قرار ميگرفت». حضرت آيتالله خامنــهاي در بيان يکي ديگر از آثار دفاع مقدس، آن دوران را صحنه «توکل عملي به خدا» و «نهراســيدن از قدرتهــا» و «فائقآمدن بر موانع به واســطه اين توکل عملي» دانستند و افزودند: «هر جامعه در حال حرکت به سمت پيشرفت، بهطور طبيعي با موانع و چالشهايي مواجه است و اگر اين جامعــه داراي آرمانهاي معنوي و ضد قدرتطلبي و ضد دنياطلبي باشــد، قطعا موانع بيشــتر خواهد بود و در چنين جامعــهاي، توکل عملي به خدا و احســاس توانايي براي غلبه بر موانع، بســيار مهم است». ايشان خاطرنشان کردند: «جمهوري اسلامي اکنون ميتواند مدعي پيروزي بر همه چالشهاي پيشروي خود شــود؛ زيرا تجربه غلبه بر موانع فراوان و ســخت را در دوران دفاع مقدس دارد». مقام معظم رهبري تأکيد کردند: «اگر ايمان در دل و توکل بر خدا در عمل وجود داشــته باشد، کوهها نيز در مقابل چنين ارادهاي هموار خواهند شد و قدرت مقاومت نخواهند داشت». حضرت آيتالله خامنهاي با اشاره به شرايط بسيار سخت در آغاز جنگ تحميلي گفتند: «از نيمه دوم سال 1۳59 تا اوايل سال 1۳۶1، شرايط بسيار سختي در عرصه جنگ وجود داشت و ما از لحاظ تجهيزات نظامي و نيروي مسلح آماده و منسجم، در بدترين شرايط بوديم و دشمن بعثي در 10 کيلومتري اهواز مستقر شده بود».

مقام معظم رهبــري افزودند: «امــا فرماندهان و رزمنــدگان، با توکل بر خداوند متعال و شــناخت قدرت و تواناييهاي خود و اتکا بر آنها، توانســتند شرايط را دگرگون کنند و در نيمه اول سال 1۳۶1، دو عمليات بزرگ فتحالمبين و بيتالمقدس انجام شد که نتيجه آن، گرفتن هزاران اسير از متجاوزان بعثي و بازپسگيري بخش وسيعي از سرزمين و آزادسازي خرمشهر بود».

ايشان با اشاره به اينکه در دوران جنگ تحميلي، همه قدرتهاي دنيا اعم از آمريکا، ناتو، شوروي سابق و مرتجعين منطقه، در مقابل جمهوري اسلامي قرار داشــتند، افزودند: «در چنين شرايطي توانستيم بر همه اين قدرتها فائق بياييــم، آيا ايــن تجربههاي عملي، بــراي اطمينان و آرامــش قلبي ما کافي نيست؟». مقام معظم رهبري با اشــاره به آيه قرآن کريم مبني بر اينکه نبايد به دل خود، اندوه و سســتي راه دهيم، تأکيد کردند: «اگر به خدا ايمان واقعي داشــته باشــيم و به او توکل کنيم، ميتوانيم بر همه ســختيها و چالشها، مؤمنانه فائق بياييم».

حضرت آيتالله خامنهاي با بيان اينکه گســترش ايــن روحيه و اين توکل عملي بهواسطه پاسداشت خاطرههاي دوران دفاع مقدس امکانپذير خواهد بــود، افزودنــد: «کتابهايي که در مــورد خاطرات دفاع مقدس نوشــته و يا فيلمهايي که در اين خصوص ساخته ميشوند، فراتر از يک اثر هنري و يا ادبي صرف هستند و اين آثار در واقع تزريق سيمان به پايههاي انقلاب و هويت ملي و پيشرفت کشور است تا اين پايهها مستحکمتر و ماندگارتر شوند».

ايشان خاطرات دوران دفاع مقدس را يک ثروت ملي خواندند و با تأکيد بر لزوم استمرار جمعآوري اين خاطرات و همچنين استفاده از شيوههاي هنري جذاب براي انتقال آنها به نســل جديد و پرهيز از اغراق در بيان آنها افزودند: «انتقال اين خاطرات به جامعه، يک صدقه و حسنه و يک انفاق بزرگ معنوي اســت و کســاني که در اين عرصه فعاليت ميکنند در واقع واسطههاي رزق معنوي و الهي به کشور هستند .»

مقــام معظم رهبري راهيان نــور را نيز از جمله اين صدقات و حســنات برشمردند و با اشاره به وجود انگيزههايي براي تضعيف آثار و درسهاي دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کردند: «همان انگيزههايي که به کشورهاي اسلامي فشــار ميآورند تا موضوعات جهاد و شــهادت را از کتابهاي درسي حذف کنند، در داخل نيز استمرار پيدا ميکنند و خود را به صورت خردهسياستهاي فرهنگي نشان ميدهند .»

حضــرت آيتالله خامنهاي با تأکيد بر اينکه به هيچ وجه نبايد غفلت کرد، گفتند: «بايد دفاع مقدس و جهاد و شــهادت زنده نگه داشــته شوند تا نسل امروز به همان نسلي که اوج تاريخ دفاع مقدس را آفريد، ملحق شود ». ايشان، الحاق نســل امروز به نسل دوران دفاع مقدس را الحاق اين نسل به صالحين دانستند و افزودند : «اکنون نيز همانند دهه ۶0، جواناني را ميبينيم که با اشک و اصــرار به دنبال حضــور در عرصه دفاع از حرم هســتند و انتقال روحيه و ارزشهــاي دوران دفــاع مقدس به نســل امروز نتيجه تلاشهــا و زحمات مجموعههايي است که براي انتقال خاطرات آن دوران فعاليت کردند.»

مقام معظم رهبري با تأکيد بر اينکه خاطرات دوران دفاع مقدس سرشار از روحيه و منطق است، گفتند: اگر تا 50 سال آينده هم براي جمعآوري حقايق و خاطرات و گنجينههاي آن دوران، کار و تلاش شود، باز هم به انتها نخواهيم رســيد. در ابتداي اين ديدار آقايان «مرتضي ســرهنگي؛ مســئول دفتر ادبيات مقاومت حوزه هنري »، «ابوالفضل کاظمي؛ نويســنده کتاب کوچه نقاشها ،» «اصغر نقيزاده؛ رزمنده و بازيگر فيلمهاي دفاع مقدس»، «مهدي طحانيان؛ رزمنده و راوي کتاب ســرباز کوچک امام»، «ماشــاءالله شاهمرادي؛ رزمنده و کارگردان تلويزيوني مجموعه روژان»، «ماموســتا ملاقادر قادري؛ امام جمعه پاوه»، «علي خوشلفظ؛ رزمنده و راوي کتاب وقتي مهتاب گم شد»، «عليرضا مرادي؛ سرهنگ بازنشســته ارتش»، «ابراهيم حاتميکيا؛ کارگردان فيلمهاي دفاع مقدس» و «خانم مريم کاتبي؛ از امدادگران دوران دفاع مقدس و همرزم جاويدالاثر متوســليان» به بيان خاطراتي از رشــادتها و حماسهآفرينيهاي رزمندگان و ايثارگران پرداختند. در اين مراســم همچنين نوجوانان گروه سرود نسيم قدر، سرود «ارغوان» را درخصوص مدافعان حرم اجرا کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.