هر چه نياز داشته باشيم موشک درست ميکنيم

Shargh - - سیاست -

پايگاه اطلاعرســاني رياســتجمهوري:

حســن روحاني، رئيسجمهوري، در جلسه روز گذشته هيئت دولت با گراميداشت ســوم خرداد، سالروز آزادسازي خرمشــهر و روز مقاومت، ايثار و پيروزي، تصريح کرد: «ســوم خرداد روزي مهــم براي تاريخ ايــران و دفاع مقدس اســت و مردم ايران در ايــن روز در برابر يک توطئه بزرگ جهاني پيروز شــدند». او بــا بيان اينکه پيروزيهاي بزرگ ما همواره از جانب خداوند اســت و بايد شــاکر خداوند باشــيم، گفت: «مــردم ما کاملا آگاه هســتند؛ جنــگ تحميلي و تجــاوز صداميان به ايران تنها تجاوز يک کشــور همســايه نبود و مردم ما بودند و لمس کردند که دنيا از صدام پشتيباني کرد و ملت مظلومي در راه امام )ره( قرار داشت؛ امام)ره( در رأس يک جبهه حــق بود و همه قدرتهاي بزرگ رودرروي ما بودند». روحاني ادامه داد: «کشــورهاي عربي منطقه اعتــراف و اعلام کردند که ما چه مقدار پــول داديم و اعــلام کردند که ما در جــده يک بندر براي صدام اختصاص داديم که ســلاح و امکاناتش را بياورد و حملونقل و پولش را ما به عهده گرفتيم». رئيسجمهوري با اشاره به اينکه يک مقام سعودي در جلسهاي رسمي در حضور من اعتراف کرد که در اين راســتا بندري را در 70کيلومتري جده ساختيم و پول حملونقل و ســلاح را هم ميداديم، گفت: «بحث بر سر اين موضوع نبود که صدام با ما ميجنگد يا کشور همســايه ما هوس تجاوزطلبي دارد، بلکه دنيايي در برابر ملت ما قرار گرفته بود و ملت ايران توانست يک معجزه بزرگ بيافريند». روحاني با طرح اين سؤال که آيا ما ميتوانســتيم بدون وحدت و اتحاد پيروز شويم، گفت: «اگر ارتش از ســپاه و بســيج از سپاه جدا بود، مگر ميشد پيروز شد؟ چه کســاني بودند که روحيه صداميان را در کمتر از 24 ساعت خُرد کردند؟ صدام دو بعدازظهــر با هواپيماهايش بــه ما حمله کرد؛ 5 صبح فردا، 140 فروند از جنگندههاي ما به عراق حمله کردند و همه سالم برگشتند بدون اينکه تلفاتي دهيم و پشت صدام و استکبار را شکستند». رئيسجمهوري با اشــاره به دلاورمرديها و اقتدار نيروي دريايي ما در دوران دفاع مقدس، گفت: «19 هزار اســير عراقي در خرمشــهر همه دست روي ســر گذاشتند و ميگفتند دخيل يا خميني و يادمــان نميرود که کلام امام چه تأثير شگرفي در روح مردم و جامعه ما داشت و مردم ما چه کار عظيمي انجام دادند». روحاني با تجليل از خانواده معظم شــهيدان، جانبازان و ايثارگران، گفت: «زماني که بــه ديدار اين عزيــزان ميرويم به روحيه بلندشان و اينکه اينها بالاتر از انسانهاي عادي هستند، افتخار ميکنيم؛ مادر و پدر شــهيدي که سه يا چهار شهيد داده باز هم ميگويد اگر جنگ شود من يک پسر بيشتر برايم باقي نمانده اين را ميفرستم؛ با اين روحيه ما پيروز شديم». رئيسجمهوري اظهارات دشمنان در رابطه با قدرت موشــکي ايــران را از روي ناداني آنها برشمرد و افزود: «دشــمن فکر ميکند قدرت ما تنها موشک است و اين در حالي است که قدرت ما ايمان اين ملت اســت؛ البته موشک هم نياز داريم و دشمن بايد بداند هرچه نياز داشــته باشيم درست ميکنيم و به حرفهاي شما ذرهاي اعتنا نخواهيم کرد». روحاني خطاب به دشــمنان گفت: «شما فکر ميکنيد قدرت ما موشــک و هواپيماست؟ اشــتباه ميکنيد. شما که موشک و هواپيما بيشتر داشــتيد؛ شما که مدرنترين هواپيماها و تانکها و بدترين سلاح شيميايي غرب و شرق را به صدام داديد اما ديديد ملت پيروز شد؛ ملت ما با ايمان، وحدت و اطاعت از ولیفقيه پيروز شد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.