آيتالله جنتي: سلامت انتخابات را تأييد ميکنم

Shargh - - سیاست -

ايلنا:

آيتالله احمد جنتي در نشست هيئترئيسه مجلــس خبرگان رهبــري تصريح کــرد : «همانطور که مقام معظم رهبري هم اشــاره فرمودند از جانب خودم و خبرگان با همه وجودم از مردم تشکر ميکنم که نشــان دادند هنوز زنده و سر پا هستند و به اسلام، انقلاب، امــام راحل و رهبرشــان وفادارند». او گفت: «مردم به يک اشــاره رهبر معظم انقلاب و تشــويق ايشــان در انتخابات حضور يافتند و آراي بســياري در صندوقهــا ريختند ». جنتي افزود : «دنيا متوجه شــد که مردمســالاري ديني در کشــورمان حاکم اســت، خلاف ادعاهايي که بهدروغ و با تزوير در اين خصوص ميکننــد در کشــورمان مردمســالاري ديني حقيقت دارد و اين مردم هســتند که با اختيار و آزادي کامل در انتخابات شرکت ميکنند و به هر کسي نظرشان باشد رأي ميدهند ». او تصريح کرد : «البته سلامت انتخابات را تأييــد ميکنم که خيلــي خوب بود امــا تخلفات بسياري هم شد که بخشي از آن متوجه مسئولان بود که تخلفات بســياري کردند ». رئيس مجلس خبرگان گفت : «برخي از اين تخلفات را همه فهميدند و برخي از تخلفــات مبتني بــر گزارشهاي ناظــران از دور و نزديک و برخي مبتني بر گزارشهاي مردمي بود». او بار ديگر تصريح کرد: «تخلفات انتخاباتي از نظر مالي و سياسي چشمگير بود و انتظار نداشتيم دستگاههاي مجري انتخابات که بايد مجري قانون باشند، خودشان قانونشکني کنند بهنحويکه همه مطلع شوند که اين خلاف انتظار بود». آيتالله جنتي گفت: «البته نوعي از تخلفات هم بود که مانند هميشــه صورت گرفت که آن را شــوراي نگهبان بررسي ميکند، گزارشش را ميگيرد و اگر لازم باشــد بازرس ميفرســتد که البته اينها طبيعي است و در همه دورههاي انتخابات اعم از مجلس و رياستجمهوري بوده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.