سخنگوي فراکسيون اميد: توافق 3 فراکسيون مجلس درباره رياست مجدد لاريجاني کذب است

Shargh - - سياست -

شرق: با نزديکشدن به زمان انتخابات هيئت رئيسه مجلــس، گمانهزنيها درباره ترکيــب آن بالا گرفته؛ روز گذشــته مهرداد لاهوتي ســخنگوي فراکسيون مســتقلين مجلس شــوراي اســلامي با اشــاره به رايزني ســه فراکســيون مجلــس بــراي انتخابات هيئت رئيســه به «ايســنا» گفت که «رياســت علي لاريجاني در ســال دوم فعاليت مجلس از سوي هر سه فراکســيون پذيرفته شده است». اما ساعتي بعد «بهرام پارسايي» سخنگوي فراکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي ادعاي لاهوتي را تکذيب کرد و گفت: «هيچ جلســه مشترکي بين ســه فراکسيون سياسي مجلــس درباره رياســت مجدد علــي لاريجاني در انتخابات هيئت رئيسه وجود نداشته و چنين توافقي صــورت نگرفته اســت». او همچنيــن از نمايندگان خواســت از بداخلاقــي در انتخابات هيئت رئيســه مجلس که در شــأن نمايندگان نيســت پرهيز کنند. در هميــن حال عصر روز گذشــته فراکســيون اميد جلســهاي درباره انتخابات هيئت رئيسه برگزار کرد. سخنگوي فراکســيون اميد با اشاره به اين جلسه، از تصميم اعضا براي بهبود جايگاه اين فراکســيون در هيئترئيســه مجلس خبر داد و گفت: «تعامل ما با ساير نمايندگان ليست اميد درباره هيئت رئيسه ادامه دارد، اما اگر اين تفاهم حاصل نشود فراکسيون اميد ليست مستقلي براي رياست و اعضاي هيئت رئيسه مجلس ارائه خواهد کرد». بهرام پارسايي به «ايسنا» گفت: «جلسه مجمع عمومي فراکسيون اميد بعد از ظهر چهارشنبه تشکيل شد و تبادل نظري بين اعضا درباره انتخابات هيئت رئيسه مجلس صورت گرفت. با توجه به اينکه در ســال اول فعاليت مجلس دهم دو نايبرئيس و سه عضو هيئت رئيسه از فراکسيون اميد بودند، حالا که ما تازه انتخابات ۲9 ارديبهشــت را پشــت سرگذاشــتهايم، انتظار اين است که در اين ترکيب تغيير ايجاد شــود و جايگاه فراکســيون اميد در هيئت رئيســه تقويت شــود». او افــزود: «ما راه گفتوگو و تعامل با ســاير نمايندگان ليســت اميد را نبستهايم و قرار اســت با اين نمايندگان تحت عنوان مســتقلين مذاکراتي صورت گيرد. اما اگر اين توافق حاصل نشــود و آنها بخواهند با اصولگرايان تعامل کنند در اين صورت فراکســيون اميد ليست مستقلي را از کانديداي رياست و ساير ارکان هيئت رئيسه ارائه خواهد کرد ». پارسايي يادآور شد : «متأسفانه در جريان رقابتهاي انتخابات هيئت رئيسه شاهد اظهاراتي از سوي برخي نمايندگان بوديم که از آنها ميخواهيم با درايت و منطق بيشتري در اين زمينه اظهارنظر کنند و به خاطر مسئوليت يکساله در مجلس اخلاقيات را زيــر پا نگذارند، جو را متشــنج نکننــد و اظهارات خلاف واقع نداشته باشــند». به نظر ميرسد منظور «پارسايي» از جمله «ما راه گفتوگو و تعامل با ساير نمايندگان ليست اميد را نبستهايم و قرار است با اين نمايندگان تحت عنوان مســتقلين مذاکراتي صورت گيرد» برخي نمايندگاني باشد که در دوران انتخابات 9۴ تحــت لواي ليســت اميد وارد مجلس شــدند و پس از ورود به مجلس، در فراکســيون اميد حضور نيافتنــد. يکي از اين افراد که اخيــرا درباره انتخابات هيئت رئيســه هــم صحبت کــرده ، «کاظم جلالي » نماينده فعلي تهران اســت که در ليســت اميد قرار داشــت. جلالي در جريان انتخابات مجلس دهم، با حضور در ليســت اميد توانست رأي مردم تهران را از آن خود کنــد. در کنار کاظم جلالي، «بهروز نعمتي» هم وضع مشابهي دارد؛ او هم با قرارگرفتن در ليست اميد، توانســت اعتماد تهرانيهــا را جلب کند ولي پــس از اعتماد مردم تهــران، او هم مانند جلالي به فراکســيون اميد نرفت تا حتي باهنر از افراد شاخص اصولگرايان هم به آنها کنايه بزند. از نعمتي و جلالي به عنوان نماينــدگان نزديک به «علي لاريجاني» نام برده ميشود.

فقطسلفينگيريد

اما از سوي ديگر «پارسايي» در گفتوگو با «ايلنا» از انتشار اسامي اعضاي فراکسيون اميد و نمايندگاني که با ليســت اميد وارد مجلس دهم شدند، در آينده نزديک خبر داده اســت. او گفت: «مردم در انتخابات رياســتجمهوري ســال 9۲ پيــام خــود را مطــرح کردند و در انتخابات مجلس در ســال 9۴ با انتخاب نمايندگان ليســت اميد اهداف و خواستههايشــان را بيان کردند و در ارديبهشــت 96 هم بــا رأي به آقاي روحاني و انتخاب ليست اميد شوراها در کلانشهرها در راســتاي انتخابهاي قبلي خود گام برداشــتند». او افــزود: «مردم اکنون منتظرنــد که اين تحرکات در انتخابات هيئت رئيسه مجلس هم نمود داشته باشد؛ بر اين اســاس ما لازم ميدانيم بــه مردم اعلام کنيم چه کســاني به تعهدات خود عمل کردند». پارسايي همچنين تأکيد کرد: «نميشــود کساني به نام ليست اميــد وارد مجلس شــوند و با آقاي عــارف و بزرگان اصلاحطلب ســلفي بگيرند و رويهشــان در مجلس چيز ديگري باشد». پارسايي درعينحال گفته: «چنان که تأکيد کرديم، دنبال تعامل حداکثري با صحن بوده و کف مطالبات خود را حفظ وضع موجود ميدانيم؛ بااينحــال در صورت عدم تعامل در راســتاي تحقق خواستههاي فراکسيون، براي همه ارکان هيئترئيسه فهرست مستقل ارائه خواهيم کرد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.