پيام ملت يك كلمه بود

Shargh - - سياست -

از آراي اخذشــده، ۲۴ ميليون رأي به نفع روحاني بود؛ اين رأي علاوه بر قابليت او نشــانه تلاش متراکم شــما بود. مفتخرم مسئوليت ســتادي را داشتم که ماننــد رنگينکمان زيبايي بر ســپهر سياســي ايران درخشــيد. از اقوام، مذاهب، هنرمندان و از گروههاي سياســي مختلف از شــوراي عالي سياســتگذاري اصلاحطلبان اين حرکت آغاز شد که همراهي کردند و از راه اعتدال براي پيشبرد آن کمک کردند».

بــه گزارش «ايلنا» شــريعتمداري تأکيد کرد: «ياد ميکنيــم از حمايتهاي رئيس دولــت اصلاحات، روح پرفتــوح آيت الله هاشــمي و چهــره خدوم ما حجتالاســلام ناطقنوري و علامه با فضيلت يادگار امام، سيدحســن خميني. اينها در کنار رئيسجمهور راه طــول و درازي را طــي کردنــد و ما را بــه امروز رســاندند. در اين راه جبهــه اصولگرايان معتدل هم با ما همراه بودند، به همراه حزب اعتدال و توســعه و نمايندگان مجلس از ليســت اميد و ديگران؛ اما در اين راه همراهي آقاي اسحاق جهانگيري که در طول مبارزات انتخاباتي مانند يار صديق همراه روحاني بود را فراموش نميکنيم».

شريعتمداري گفت: «اينجا از مولوي عبدالحميد، تشــکر ميکنم کــه حمايتهاي بيدريغ خــود را از دولت تدبير و اميد داشتند و موجب شدند ۷۳ درصد مردم ما در سيستانوبلوچســتان از روحاني حمايت کنند. ما حق داريم عاشق همه اقوام باشيم. همه ما مسلمانيم. اهل سنت و شــيعه در کنار هم برادرانه زندگــي ميکنند و همه بايد آزادانــه زندگي کنند. ما حق داريم بگذاريم که ســينهها از کينهها پاک شود و آشتي به جاي قهر و دوستي به جاي دشمني بنشيند و بگذاريم اسلام با چهره رحمانياش، ايران با چهره عقلانــياش و انقلاب با چهره انســانياش و نظام با چهره عاطفياش همچنان حماسه بيافريند».

مولوي عبدالحميد: اهل سنت آمادهاند جانانه خدمت کنند

مولوي عبدالحميد، امام جمعه مســجد مکي و مدير حوزه علميه دارالعلوم اهل سنت زاهدان، هم گفت: «ما امروز در چشــم جهانيان احساس عزت و غــرور ميکنيم که ملت ايران به صحنه آمد و در يک جهت خوب حرکت کرد تا موفق شد».

او افزود: «جا دارد شــکرگزار پروردگار باشــيم که در يک آزمون و انتخابــات، ملت ايران موفق و پيروز شد». به گزارش «ايرنا» مولوي عبدالحميد بيان کرد: «من از ملت هوشــمند ايــران قدرداني ميکنم که با تشخيص درست، پاي صندوق رأي آمدند و با وحدت و انســجام، فرد شــجاع، صادق، مدير و مدبر را براي اداره کشــور و اجراي قانون اساسي انتخاب کردند». امام جمعه اهل سنت سيستان و بلوچستان خطاب به رئيسجمهوري منتخب گفت: «دکتر روحاني، به جنابعالي تبريک عرض ميکنم که رأي ملت را براي بار دوم کسب کرديد و به نحوي عمل کرديد که مردم بيش از گذشته به شما رأي دادند. شور و حضور مردم و رأي بــالا به دکتر روحاني در تاريخ نظام بيســابقه است». مولوي عبدالحميد ادامه داد: «اهل سنت به عزت ايران و اســلام فکر ميکنند. ما به ســربلندي و امنيت ايران و ايراني فکر ميکنيم».

امام جمعه اهل سنت سيستان و بلوچستان گفت: «اهل ســنت در اين انتخابات وفاي خــود را به ايران اســلامي و حمايت خود را از سربلندي ايران اسلامي به نمايش گذاشتند». مولوي عبدالحميد افزود: «ملت ايران مطمئن باشيد اهل سنت عضوي از پيکره ملت ايران است و براي دفاع از تماميت ارضي و سربلندي ايران هر کاري بتوانند انجام ميدهند و خواسته اهل سنت اين اســت که ايران و وطن مطرح شود». امام جمعه مســجد مکي و مدير حوزه علميه دارالعلوم اهل سنت زاهدان گفت: «بهکارگيري شايستگان اهل ســنت که به ايران فکر ميکنند خواسته ما است که اين موضوع، ايران را در معادلات بينالمللي بالا برده و عزت ايران را بيشــتر ميکنــد». او تأکيد کرد: «اهل ســنت آمادهاند جانانه خدمت کنند و خواستار تغيير نگاه نسبت به اقوام و مذاهب هستند».

روحاني انتخاب نميشد در ايران نميماندم

در اين مراسم از جمشيد مشايخي بازيگر قديمي ســينما و تئاتر به عنوان فردي ياد شــد که حتي در بســتر بيماري هم از حســن روحانــي حمايت کرد و ســپس از او دعوت شــد تا صحبت کند. او گفت: «من اهل تعارف نيســتم به هميــن دليل ميگويم که اگر آقاي روحاني انتخاب نميشــد من در ايران نميماندم .»

حاشيههاي مراسم

همايش تجليل از فعالان ســتادهاي انتخاباتي روحاني که روز گذشته در سالن وزارت کشور برگزار شــد با حاشــيههاي جالبي همراه بــود. از حضور مولــوي عبدالحميد تا ميرزاآقا. از تشــويق طولاني جهانگيري تــا اجراي «دوبــاره ايــران». «ميرزا آقا پيردوستي» همان پيرمردي که بعد از سفر روحاني به اردبيل عکسش در فضاي مجازي دست به دست ميشــد نيز ديروز در تالار وزارت کشــور بود و دو بار هم با روحاني روبوســي کرد. شهيندخت مولاوردي معــاون امــور زنان و خانــواده رياســتجمهوري، محمدعلــي وکيلــي ســخنگوي ســتاد انتخاباتي روحانــي، آرش ميراســماعيلي، بهــرام پارســايي، عبدالکريم حســينزاده، طه هاشــمي، کمالالدين پيرمؤذن، مرتضي بانک، نماينده زرتشتيان، يهوديها و ارامنه حامي روحاني، ســيد محمــود ميرلوحي، حجتالاســلام اشــرفي اصفهاني، يکــه زارع مدير عامــل ايران خــودرو، حجتالله ايوبــي و برخي از اعضاي اتاق بازرگاني حاضران مراسم ديروز بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.