بازتاب

Shargh - - سياست -

پاسخ روابطعمومی شهرداری منطقه 12:

احترامــا عطــف بــه پيــام مردمی منــدرج در روزنامه «شرق» مورخ ‪۲//96 ۳1‬درخصوص اجرای ســنگفرش در برخــی از نقاط منطقــه 1۲ به اطلاع میرساند: در سالهای گذشته، مديريت شهری تهران با تغيير نگرش بــه بافت تاريخی، بازگرداندن هويت تاريخــی، ارتقای کيفيت زندگــی و امنيت اجتماعی و پيادهمدارکــردن گذرهــا و خيابانهــای تاريخی، ارتقای کيفيــت عرصه همگانی )خيابانها و ميادين تاريخی شهر( را در دســتور کار خود قرار داده است و براساس «بســته طرح ارتقای کيفيت» که در سال 95 و در صحن شــورا تصويب شده، بازسازی، ترميم و کفســازی معابر و خيابانهای قديمی اين منطقه همچون )ميدان بهارستان، ميدان امام خمينی)ره(، چهارراه مخبرالدوله، چهارراه سرچشــمه، چهارراه ســيروس، گذر امامزاده يحيی)ع(، گــذر درخونگاه، بازارچه نايبالســلطنه و...( که هريــک دربرگيرنده بخشهای مهمی از تاريخ شــهر تهــران بودهاند را در دســت اجرا و بهرهبرداری دارد. لازم به ذکر است اقداماتی همچــون: برجستهســازی هويت تاريخی و تقويت ظرفيتهای گردشــگری، زيباســازی منظر شــهری و محيط عمومی، ايمنســازی و آرامسازی حملونقل و تشــويق بيشــتر به اســتفاده از وسايل حملونقل عمومی در نهايت موجب افزايش ارتقای کيفيت زندگی شهروندان خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.