وزیر اقتصاد: مردم از وعدههای پرآبوتاب یارانهها چشمپوشی کردند

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

وزیــر اقتصــاد بــا اشــاره بــه پیــروزی روحانــی در انتخابات ریاســتجمهوری دوازدهــم اظهار کرد: باید حواســمان بــه این نکته جمع باشــد که مردمی که به ما رأی دادهانــد، از وعدههای پرآبوتاب اضافهکردن یارانهها چشمپوشــی کرده و اکنــون از ما توقع دارند آینده بهتری برای آنها فراهم بیاوریم. علی طیبنیا همچنین تأمین درآمدهای دولت از محل درآمدهای مالیاتی را مهمترین پروژه سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانســت و گفت: مردمی که به ما رأی دادند، اکنون از ما آینده بهتری را انتظار دارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع مدیران کل و رؤسای ادارات کل استانی سازمان امور مالیاتی، با تأکید بر لزوم تمرکز بر اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، نقشــه راه این سازمان در سال پیشرو را برای آنها ترسیم کرد. او گفت: اعتماد مردم و بخش خصوصی رفتهرفته به سازمان امور مالیاتی افزایش یافته اســت و این امر را بشــخصه در جلسات مشترک با نمایندگان صنوف مختلف در جلســات «شــورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی»، ملاحظه کردهام. این یک سرمایه بسیار بزرگ در حال شــکلگیری است و باید با تلاش و خدمترسانی بیشتر، درصدد حفظ و تقویت آن برآییم.

او بــا یادآوری اینکه تنها راه ایجاد اصلاحات ســاختاری در اقتصاد و رهایی از اقتصاد نفتی، افزایش سهم تأمین منابع بودجهای دولت از راه ارتقای درآمدهای مالیاتی اســت، گفت: دراینبــاره ما باید در دو جبهه تلاش کنیم که نخستین آن، کاستن از هزینههای غیرضروری دولت است و این کار از راه کوچکســازی دولت و رهایــی از تصدیگریهای زاید و افزایش بهرهوری امکانپذیر است.

طیبنیا افزود: جبهه دوم، حرکت به ســمت تأمین درآمدهای دولت از راه درآمدهای مالیاتی بهعنوان مهمترین پروژه سیاســتهای اقتصاد مقاومتی اســت و همه باید این را بدانیم که بدون اتخاذ چنین سیاستی و بدون افزایش ســهم درآمدهــای مالیاتی در تولیــد ناخالص داخلی، دســتیابی به رشد اقتصادی مســتمر و پایدار، بههیچوجه ممکن نیست. وزیر اقتصاد ادامه داد: البته باید گفت که سازمان امور مالیاتی با عملکرد مافوق تصور خود و تحقق بیش از ۹۷ درصد درآمدهای پیشبینیشده مالیاتی در سال ۱3۹5، مانع کسری بودجه احتمالی دولت در پایان سال شــد و رئیس محترم هم با تأکید از عملکرد مدیریت و مجموعه وزارت اقتصاد و کارکنان این سازمان تقدیر و تشکر کرده است.

وزیر اقتصــاد در ادامه تصریح کرد: پیادهســازی کامــل طرح جامع مالیاتــی، بهعنوان مهمترین پروژه اقتصادی کشــور به نحوی که امکان بهرهمنــدی از یک بانک جامــع اطلاعات اقتصادی مؤدیــان مالیاتی را فراهم بیاورد و به کمک آن بتوان اظهارنامههای مالیاتی را با سهولت و اطمینان بیشتری ارزیابی کرده و تمرکز اصلی را بر مؤدیان دارای ریسک بالا گذاشت، نقشه راه و برنامه کاری امسال این سازمان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.