در جزوگانهبواکنب ات اما و ب هشمهههحتراردشفدهههاوزارنف د راتختورداوراهنینتخام باتداد

Shargh - - اقتصاد -

بیــژن زنگنــه بــا بیــان اینکه قــرارداد یادشــده میتوانســت قبــل از انتخابات امضا شــود، بیــان کرد..من به دو دلیــل موافق نبودم ایــن قرارداد قبل از انتخابات امضا شود؛ یکی از این دلایل این بود که اهمیت امضای این قرارداد در غوغای انتخابات گم میشد و دلیل دیگر این بود که اگر این قرارداد قبل از انتخابات امضا میشــد، عدهای میگفتند تبلیغی برای ریاستجمهوری است. ادامه از صفحه اول

عزت ایران در انتخابات ریاستجمهوریتمدیدشد

به گــزارش خبرگزاریهــا، وزیر نفت بــا بیان اینکه عــزت ایــران در انتخابات ریاستجمهوری تمدید شد، افزود: ملت ایران نشــان داد از نظر سیاسی پختهترین و عاقلتریــن ملــت در منطقــه اســت، درحالیکــه در خیلی از کشــورها ملتی تشکیل نشــده و مردم بهصورت قومی و قبیلهای رأی میدهند، مردم ایران بر مبنای یک دیدگاه روشــن از آینده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود و فرزندانشان رأی دادند. زنگنه ادامه داد: روشنفکران منطقه غبطه چنین مشارکتی را برای کشور خودشان میخورند. ایران از نظر درک سیاسی کشور اول منطقه اســت و انتخابات یادشــده انتخاباتی فراتر از انتخاب رئیسجمهــور و انتخاب راه چگونهزیســتن بود. وی بــا تأکید بر اینکه ایران تمایــل دارد با دنیا در تعامل و دوستی باشــد، تصریح کرد: بسیاری از افراد میگفتند بعد از تحریم توجه به ســاخت داخل کم میشود که من پاســخ دادم بعد از تحریم به ساخت داخل توجه خواهد شد. اگر درحالحاضر تحریمها وجود داشتند، نمیتوانســتیم لولههای CRA را بسازیم. صفر تا صد این لولهها کمتر از ســه ســال در داخل کشور ساخته خواهد شــد و میتوانیم صادرات CRA را به منطقه داشته باشــیم. وزیر نفت با بیان اینکه از دوسالونیم پیش قرارداد ســاخت ۱۰ قلم کالای اساسی صنعت نفت امضا شــد، گفت: یکی از مهمترین این قراردادها CRA بود که ارزش این قرارداد بیش از پنجهزارو 5۰۰ میلیون یورو است. زنگنه درباره ساخت CRA توضیح داد: برای ساخت این لولهها مناقصه برگزار شد که در ایــن مناقصه فولاد اصفهان و توباچک اســپانیا برنده شــدند. ما باید از این شرایط اســتفاده کنیم، شرایطی است که شــرکتهای خارجی در زمینههای مختلف ساخت تجهیزات مشارکت میکنند.

وزارت نفت لجباز نیست

وی ادامه داد: من در زمان انتخابات متوجه شــدم چــرا عدهای بــا قراردادهــای جدید نفتــی مخالفت میکردند. این افراد واقعا کشور را عقب انداختند و به مردم ضرر زدند. البته افرادی بودند که انتقادهای آنها دلســوزانه بود و ما میپذیرفتیم. برخی گفتند وزارت نفت 55 دفعه قراردادهای جدید نفتی را اصلاح کرد. من پاســخ دادم این موضوع نشــان میدهد ما لجباز نیستیم، البته قراردادها 55 دفعه اصلاح نشد. من هر بــار که قراردادها اصلاح میشــدند، عددی روی آنها میگذاشتم که این نشاندهنده تعداد دفعات نبود.

مشکل قراردادهای نفتی در انتخابات حل شد

زنگنه همچنین در ادامه با اشــاره به قراردادهای جدیــد نفتی، گفت: بخــش مهمــی از موانع اجرای قراردادها در ۲۹ اردیبهشت برطرف شد.

تولید ایران در اوپک کاهش پیدا نمیکند

وزیــر نفت همچنین در جمع خبرنگاران با اشــاره به جلســه پیشروی اوپک، اظهار کــرد: فعلا بحثی درباره کاهش میــزان تولید وجود نــدارد؛ اما ممکن نیست تولید ایران کاهش داشــته باشد. زنگنه افزود: بحث اصلی اوپک درباره تمدید توافقی اســت که در نوامبر انجام شــد. به نظر میرسد درباره اصل تمدید بین اوپک و غیراوپک اجماع وجود دارد. بحثها بیشتر دربــاره مهلت و دوره تمدیــد و اینکه تمدید برای چه مدتی باشــد، اســت. وی با بیان اینکه ایران پیشنهاد خاصی نــدارد، تصریح کرد: ما مشــکلی برای تمدید نداریم و هرچه اکثریت آمادگی داشــته باشند موافق هســتیم. احتمالا تمدید برای شــش یا ۹ ماه صورت بگیرد. فعلا بحثی درباره کاهش میزان تولید نیســت، مگر اینکه بحث جدیدی مطرح شود. وزیر نفت درباره موضع عربستان نیز اظهار کرد: علائمی که وجود دارد مبنی بر این است که عربستان مایل است قیمتها بالا باشــد. وزیر نفت همچنین در واکنش به اعترافات ع. ز. از متهمان پرونده بابــک زنجانی گفت: الان از چیز جدیدی خبر ندارم.

خودکفایی ایران در زمینه ساخت لولههایCRA

مدیرعامــل شــرکت ملی نفــت ایران نیــز در این مراســم با اشــاره به امضای قرارداد ســاخت داخل لولههای CRA، اظهار کــرد: با امضای این قرارداد به ارزش ۶3۰ میلیون دلار صفر تا صد ساخت لولههای CRA در داخل ایران انجام میشود. علی کاردر با بیان اینکه لولههای CRA برای نخســتینبار در ایران تولید میشود، با اشاره به ۱۰ قلم کالای اساسی صنعت نفت در کشــور در هر ســال اظهار کرد: قرارداد هفت گروه کالایی امضا شــد و در مرحله ساخت نمونه، ساخت انبوه و تست میدانی قرار دارد. قرارداد امروز هشتمین قراردادی است که از گروه ۱۰ قلم کالای اساسی امضا میشــود. با امضای این قرارداد صفر تا صد لولههای CRA داخل ایران ساخته خواهد شد و ایران بهعنوان اولین کشور در منطقه سازنده این لولهها میشود.

احداث۳ مجتمع جدید تولید لولههای گاز ترش

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایــران درباره ارزش قرارداد یادشــده، توضیح داد: ارزش این قرارداد ۶3۰ میلیــون دلار یــا 55۶ میلیون یورو و میزان ســاخت آن ۶۰۰ کیلومتر اســت. کاردر از ســاخت سه مجتمع صنعتی جدید برای ساخت لولههای CRA خبر داد و افزود: در راستای ساخت این لولهها یک مجتمع جدید در فولاد اصفهان و دو مجتمع صنعتی جدید در کیش با مشارکت 5۰درصدی اســپانیا و 5۰۰درصدی فولاد اصفهان ساخته خواهد شد.

ایجاد 750 شغل با امضای این قرارداد

وی درباره دلیل ساخت مجتمعهای صنعتــی در کیش، توضیــح داد: دلیل انتخاب کیش این اســت کــه نزدیک به پارس جنوبی اســت و این لولهها برای انتقال گاز ترش در پارس جنوبی استفاده خواهد شد. طبق برآورد صورتگرفته در راســتای ســاخت لولههای CRA برای ۷5۰ نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی صورت میگیرد.

دعوت از شرکتهای بینالمللی برای شرکت در مناقصه نفتی در هفته آینده

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران همچنین با اشــاره به برگزاری مناقصه نفتی ایران، اظهار کرد: هفته آینده برای برگزاری مناقصه میــدان نفتی آزادگان دعوتنامه برای شرکتهای بینالمللی ارســال خواهد شــد. کاردر در گفتوگو با ایســنا افزود: بعد از ارسال دعوتنامه برای شرکتهای بینالمللی اسناد رسمی را در اختیار آنها قرار خواهیم داد. این دعوتنامه با هدف انتخاب فهرست نهایی شرکتهای بینالمللی ارسال میشود و اینکه برای آخرین بار مشخص شود کدام شرکتهای صاحبصلاحیت برای حضور در مناقصه میدان نفتی آزادگان تمایل دارند. وی تأکید کرد: شــرکتهایی که برای آنها دعوتنامه ارسال میشود، همان ۲۹ شرکتی هســتند که صلاحیت آنها قبلا تأیید شده است. ما به آنها دعوتنامه ارســال میکنیم که علاقهمندی خود را برای شــرکت در مناقصه میدان نفتی آزادگان اعلام کنند. در نهایت فهرستی از این شرکتها تهیه میشود تا اسناد مناقصه آماده شده و در اختیار آنها قرار گیرد. در ادامه این مراسم جاننثاری، مدیرعامل شرکت فولاد اصفهان، با بیان اینکه برنامه ســاخت لولههای CRA از چند سال گذشــته در شرکت فولاد اصفهان مطرح اســت، اظهار کرد: برای ســاخت این لولهها پیشنهاد بــه وزارت نفت دادیم. در این راســتا باید برنامهریزی دقیقی صــورت میگرفــت؛ بههمیندلیل CRA جزء صد گروه کالایی قرار گرفت و برای ساخت آن مناقصه بینالمللی بین شــرکتهای داخلی و خارجی برگزار شد. زمانیکه شرکتهای خارجی از توانمندی داخلی بازدید کردند، شرکت فولاد اصفهان را برای همکاری برگزیدند. از سوی دیگر شرکت توباچک اولین ظرفیت ســاخت لولههای CRA را در دنیا داشــت. وی تأکید کرد مدت ساخت لولههای CRA در ایران محدودیت ندارد، همچنین در راستای مشارکت شرکت توباچک و فــولاد اصفهان انتقال تکنولوژی و دانش فنی به طور کامل به ایران انجام میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.